Општина Бела Црква у сарадњи са Националном Службом За Запошљавање расписује јавни позив за реализацију програма „Стручна пракса“ у 2013 години

На основу члана 52., 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. Гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010) и Одлуке о учешћу финанасирању програма или мера активне политике запошл?авања Министарства рада запошљавања и социјалне политике бр 401-00-738/2013-24 од 03.04.2013 године, као и Споразума са НСЗ од 24.04.2013 год. а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Бела Црква за 2013. годину усвојеним Одлуком бр. 037-20/2013-01 од 29.01.2013  год.

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
У САРАДЊИ СА
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013 ГОДИНИ

И  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
– до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
– до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
– до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

ИИ НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Током  трајања  програма  стручне  праксе  Општина  Бела Црква  преко  Националне службе за запошљавање:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу  од:
– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
– 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
– 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
3. сноси трошкове полагања стручно/приправничког испита у висини једне месечне новчане помоћи

ИИИ  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:

– да има регистровану делатност на територији општине Бела Црква
– да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно  социјално осигурање;
– да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обавл?ања приправничког стажа;
– да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
– да има најмање једно запослено лице;
– да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање, код филијале Вршац, и при том
– има средње, више или високо образовање
– нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког
/стручног испита
– у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца;
– да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
– има одговарајућу струку, најмање је истог нивоа образовања као и приправник и
– има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи  незапослена  лица  чији  број  не  може  бити  већи  од  20%  укупног  броја запослених.

Национална  служба  за  запошљавање  у  сарадњи  са  послодавцем  врши  селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева

– захтев за учешће у програму подноси се на прописаном обрасцу Националне службе;
– фотокопија решења  надлежног органа о  упису у регистар,  уколико  подносилац захтева није регистрован у АПР;
– пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
– извод из закона/општег акта послодавца, где је  као  услов за рад на одређеним    пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
– радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин  подношења  захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици НСЗ – Филијала Вршац  непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Вршац  или преузети са сајта  www.белацрква.рс.рс;  www.нсз.гов.рс ;   или  www.запосљавање.врсац.цом .

Захтев за учешће у програму Стручна Пракса Бела Црква 2013-1

ИВ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука  о  спровођењу  програма  стручне  праксе  доноси  директор филијале Националне службе за запошљавање на основу предлога надлежне општинске Комисије.

Провера  поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање  поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособл?авања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обавл?ања делатности послодавца, власничка структура капитала, могућност запошл?авања лица након обавл?ење стручне праксе, претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.
Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и врши рангирање примл?ених захтева на основу прописаних критеријума и према предлогу општинске Комисије.
Филијала Вршац  задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом  средствима за реализацију програма.

Одлука  о спровођењу  програма стручне праксе

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, доноси директор Филијале Вршац  на основу предлога надлежне општинске Комисије. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.

В ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба  и  послодавац у року до  30  дана  од  дана  доношења одлуке  о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и  обавезе.  У  циљу закључивања  уговора  послодавац  је  у  обавези  да  Националној служби Филијали Вршац  достави потписан уговор о стручном оспособл?авању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице  на  стручној пракси  закључују  уговор којим  се  регулишу међусобна  права  и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

ВИ ОБАВЕЗЕ  ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

– стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
– оспособи  незапослено  лице  за  самосталан  рад  у  струци,  у  складу  са  законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
– доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
– достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
– организује  лицу  полагање  приправничког/стручног  испита  за  самосталан  рад, односно обезбеди  доказе  о  оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
– омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
– обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

ВИИ ОСТАЛЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације и обавештења у вези са јавним позивом могу се добити у НСЗ – Филијала Вршац на тел. 802-411 или испостави Бела Црква:
852-434  и  851-186

Јавни позив је отворен од 23.07.2013. године и траје до 09.08.2013. године.

Захтев за учешће у програму Стручна Пракса Бела Црква 2013-1

 

Подели ово:

Архиве