ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добра – горива

На основу члана 32. и 55. став 1.тачка 2. 57. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама ( „Сл.гласник РС бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у
отвореном поступку за набавку добра – горива, деловодни број 75-01/2015 од
18.02.2015. године
Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
Хајдук Вељкова бр. 2
26340 Бела Црква
bckomunalac@gmail.com
Упућује:
ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА
за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добра –
горива
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ- Јавно комунално предузеће „Белоцрквански
комуналац“ Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2 ( у даљем тексту Наручилац ) позива
потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са Конкурсном
документацијом, а на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку за
добра–горива, за потребе Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“
Бела Црква, број јавне набавке: 1/2015 од дана 18.02.2015. године.
Наручилац ЈКП „Белоцрквански комуналац“Бела Црква
Седиште и адреса Хајдук Вељкова бр. 2, 26340 Бела Црква
Матични број 08677425
ПИБ 100866101
Предмет јавне набавке Горива
Редни број јавне набавке 1/2015
Телефон: 013/851255
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА – јавно комунално предузеће
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – отворени поступак
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – набавка горива
Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000– горива
5. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, навести проценат
вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача.
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА је најнижа понуђена цена.
2
Понуда мора да садржи следеће податке:
– ЦЕНУ- изражава се у динарима, цена без ПДВ-а, посебно исказан ПДВ и укупна
цена са ПДВ-ом.
– УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – понуђач уписује број дана одложеног плаћања (минимално
15 дана, максимално 45 дана).
– БЛИЗИНА БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ – понуђач уписује удаљеност у километрима –
максимално 5 км и адресу бензиске станице.
– РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – минималан рок је 30 дана од дана отварања понуда
– КВАЛИТЕТ – доставити сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим
бројем од стране акредитиционог тела Србије о контроли квалитета горива према
стандарду SRPS ISO/IEC 17025.
7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ
– Лично у просторијама Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац”
Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2
– Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или
– Писменим захтевом Наручиоцу за достављање поштом на адресу
8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У
СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА.
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се
саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.
са назнаком:
“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1/2015“
9. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до 26.03.2015. године
најкасније до 12:00 часова.
Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву,
сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да
су поднете неблаговремено.
3
10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за
подношење понуда, односно 26.03.2015. године у 12:15 часова, у присуству Понуђача,
у просторијама Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац” Бела Црква,
Хајдук Вељкова бр. 2.
Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда,
Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети у року од 20
дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени
писменим путем.
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ је Александар Ристић, телефон 013/851-255, 064/8343854.
13. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 34. страница.
Председник комисије
Драган Чолак, с.р.

Подели ово:

Архиве