Позив за подношење понуда за јавну набавку – надзор, контрола, пружање помоћи и спасавање купача на белоцркванским језерима

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква

Комисија за јавну набавку

Број: 09/2013-03

Дана:03.04.2014.године

БЕЛА ЦРКВА

 

 

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ЈН-09/2014 од 02.04.2014.године,

 

   Општина Бела Црква, 26340 Бела Црква, Милетићева 2 упућује:

 

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку:

Надзор, контрола, пружање помоћи и спасавање купача на белоцркванским језерима, број ЈН-09/2014

 

  • НАРУЧИЛАЦ: Општина Бела Црква,

матични број:08108005, ПИБ:100868214

 

  • ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак јавне набавке

 

                  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  Надзор, контрола, пружање помоћи и спасавање купача на белоцркванским језерима

  • КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Критеријум за избор најповољније понуде је_најнижа понуђена цена..

 

  •        ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА: Заинтересовани понуђачи припремају и достављају своје понуде у складу са Конкурсном  документацијом и овим позивом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке.

 

  • УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ:

У поступку могу да учествују понуђачи  који испуњавају обавезне услове утврђене чланом 75.став 1. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказују оригиналом или фотокопијом оригиналних докумената или потписаном изјавом о испуњености услова ( према члану 77. став 4. Закона), на начин како је то тражено у Конкурсној документацији (Упутство понуђачима).

 

  • УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију сваког радног дана  у пословним просторијама Наручиоца, на назначеној адреси, Општина Бела Црква Милетићева бр.2, у времену од 08 до 13 сати. Конкурсна документација може понуђачима бити достављена и електронским путем. Такође, конкурсна документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке као и на Интернет адреси: www.backspace.agency/belacrkva

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.

 

  • ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:

Понуде се подносе до 1200 часова тридесетог дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, без обзира на начин достављања, поштом, на адресу: Општина Бела Црква, 26340 Бела Црква Милетићева 2,  са назнаком „не отварати“ – понуда за набавку-надзор, контрола, пружање помоћи и спасавање купача на белоцркванским језерима, број:ЈН-09/2014, или предајом у писарници, радним данима од 08 до 14 часова, односно, до 12 часова последњег дана рока.

Неблаговремене понуде неће бити разматране.

 

На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача,

овлашћено лице за контакт и телефон због идентификације приликом јавног

отварања понуда.

  • ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће Комисија тридесетог дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки године у 1215 часова у згради оштине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви.

Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уредним пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним  ако је потписано од стране одговорног лица и оверено печатом понуђача.

 

  • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели  уговора биће донета у року од  10 дана од дана   отварања понуда, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени у року од три дана од њеног доношења.

 

Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности понуде или да одустане од избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације.

 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА –  у вези са конкурсном документацијом  могу се добити искључиво писаним путем на адресу наручиоца:, Општина Бела Црква, 26340 Бела Црква Милетићева 2 контакт особа: Дмитровић Томислав, број факса: 013/851 346.

 

Подели ово:

Архиве