PRIJAVA NA KONKURS OPŠTINE BELA CRKVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA

OPŠTINA BELA CRKVA

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta opštine Bela Crkva za 2014. godinu

 

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju programa i projekata udruženja iz budžeta opštine Bela Crkva za 2014. godinu iznosi 2.000.000,00 dinara.

 

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se udruženjima građana sa teritorije opštine Bela Crkva u skladu sa Pravilnikom o načinu finansiranja projekata udruženja građana iz budžeta opštine („Sl. list opštine Bela Crkva“, br. 06-4/2014-02) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora;

2. zdravstvene zaštite;

3. ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja;

4. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava;

5. programa za obrazovanje;

6. programa za omladinu;

7. programa za stara lica;

8. zaštite potrošača;

9. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, boračko invalidska zaštita, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju, zaštita interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica);

10. podsticanja nataliteta;

11. volonterizam;

12. borbe protiv korupcije, kao i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe;

13. informisanja;

14. sportsko rekreativne aktivnosti;

15. prevencije nasilja i diskriminacije kao i afirmacije građanskog aktivizma;

 

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Bela Crkva, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Bela Crkva kao opštinske ili međuopštinske organizacije. Udruženje građana može se prijaviti sa najviše 1 (jednim) projektom ili detaljnim programom za tekuću godinu.

 

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Bela Crkva ili van teritorije opštine  Bela Crkva a da svojim aktivnostima predstavljaju opštinu. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2014. godine.

 

Prijava na konkurs podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije. Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti svakog radnog dana u terminu od 08:00 do 14:00 časova, u zgradi opštinske uprave opštine Bela Crkva, Miletićeva br. 2., u kancelariji br. 36., odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Bela Crkva. (www.backspace.agency/belacrkva)

 

Konkursna dokumentacija sadrži:

1.    Prijavni obrazac (Obrazac za predlog projekta i Obrazac za budžet projekta);

2.    Kratak izveštaj o aktivnostima iz prethodne godine;

3.    Fotokopija rešenja o upisu u APR-u;

4.    Program za tekuću godinu;

5.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na kojoj sa prednje strane mora da stoji: PRIJAVA NA KONKURS OPŠTINE BELA CRKVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA i napomena “NE OTVARATI”, Ime podnosioca prijave, adresa podnosioca prijave, naziv projekta. Prijava se šalje poštom na adresu: Opština Bela Crkva, Komisija za saradnju sa udruženjima građana, Miletićeva br. 2, 26340 Bela Crkva, ili predajom u Pisarnici Opštinske uprave opštine Bela Crkva. Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 013/851-224 lok. 116 kod Barbare Potočan Fiksmer.

 

Rok za podnošenje prijava je do 30. aprila tekuće godine.

 

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati/bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Nakon donošenja odluke o izboru projekata i programa koji će biti finansirani tokom 2014. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata. Preliminarna odluka o izboru projekata udruženja građana biće doneta u roku od 30 dana po završetku konkursa. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objavljivanja rezultata pismenim putem.

 

Odluka o izboru projekata udruženja građana biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Bela Crkva, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Opština Bela Crkva                                                                                Predsednik Opštine

Predsednik Opštine                                                                                   Stanko Petrović

br. 037-55/2014-01

Dana: 3.3.2014. god.

 

 

 

Obrazac za budzet projekta

Obrazac za predlog projekta

Prijavni obrazac

Kratak Izveštaj o aktivnostima iz prethodne godine

Finansijski izvestaj

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Program za tekuću godinu Narativni izveštaj

Подели ово:

Архиве