Вишенаменско амфибијско возило, назив и ознака из општег речника набавке 42995000-Разне машине за чишћење.

На основу члaна 60. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Друштвено јавно услужно предузеће “Белоцркванска језера“ из Беле Цркве, Пролетерска 2,

 

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку број ЈН-01/2014

 

Наручилац: Друштвено јавно услужно предузеће “Белоцркванска језера“

Адреса: Пролетерска 2, Бела Црква

Врста наручиоца: Друштвено јавно услужно предузеће

Врста поступка: отворени поступак

Предмет набавке: добра – вишенаменско амфибијско возило, назив и ознака из општег речника набавке  42995000-Разне машине за чишћење.

Предметна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за оцењивање понуда је економски најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs.

Начин и рок за подношење понуде: Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца:  ДЈУП “Белоцркванска језера“ Бела Црква, Пролетерска 2. Коверат мора имати ознаку: „Понуда за јавну набавку добара – вишенаменско амфибијско возило, јавна набавка број

ЈН-01/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име и презиме особе за контакт. Рок за подношење понуда је  4. април 2014. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: У просторијама наручиоца, у Белој Цркви, улица Пролетерска 2, 4. априла 2014. године са почетком у 12,15 часова. Отварање понуда је јавно.

Учешће у поступку: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом).

Рок за доношење одлуке: Одлука ће бити донета у року од двадесет пет дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Руди Павловић, е-маил jezerabc@softnetsistem.com

Подели ово:

Архиве