ПРОЈЕКАТ – Доградња манипулативне надстрешнице, складишта готових производа, амбалаже и управне зграде

 

На основу чл.10. став 7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да за  ПРОЈЕКАТ –  Доградња  манипулативне надстрешнице, складишта готових производа,  амбалаже и управне зграде у Блоку 29,  Језерска бб ( индустријски парк у Белој Цркви) у складу са израђеним пројектима конструкције и архитектуре на катастарским парцелама број: 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 2894/9, 2894/10, 2894/11, 2894/12, 2894/13 који се налазе у индустријској зони, КО Бела Црква, на територији општине  Бела Црква, носиоца пројекта – „FLAMMAT“ DOO BEOGRAD, Димитрија Туцовића 52, из Београда, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 6/2018-05 од  25.04.2018. године).

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве