ПРОЈЕКАТ – ПГД Пешачка стаза – пут за Неру, II фаза, на кат. парц. број: 10505/1, 10505/2 и 10505/3, КО Бела Црква

На основу чл.10. став 7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да за  ПРОЈЕКАТ –  ПГД Пешачка стаза – пут за Неру, II фаза, на кат. парц. број: 10505/1, 10505/2 и 10505/3, КО Бела Црква, у Белој Цркви, носиоца пројекта, Општинске управе  Бела Црква, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 14/2018-05 од  30.04.2018. године).

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве