ПРОЈЕКАТ – Главне мерно-регулационе станице ГМРС ,, Бела Црква“

На основу чл.10. став  7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да је за  ПРОЈЕКАТ –  Главне мерно-регулационе станице ГМРС ,, Бела Црква“ са котларницом   на катастарским  парцелама: 4452/3, 4455/1 и 4452/1, које се налазе  у КО Бела Црква, у грађевинском подручју насеља Бела Црква, на територији општине Бела Црква, у складу са израђеним Идејним решењем ГМРС ,, Бела Црква“, носиоца пројекта ЈП „СРБИЈАГАС“, ул. Народног фронта 12 из  Новог Сада, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 41/2018-05 од  08.10.2018. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве