ПРОЈЕКАТ – ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ПОСТОЈЕЋЕГ ПОГОНА АМБАЛАЖЕ

На основу чл.10. став  7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ – ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ПОСТОЈЕЋЕГ  ПОГОНА  АМБАЛАЖЕ У ПОГОН ЗА МЛЕВЕЊЕ ПВЦ, ПЕТ И ПП ФОЛИЈЕ,ОБЈЕКАТ СПРАТНОСТИ Пр+0 у Јасенову на адреси, ул. Ђорђа Малетића бр.бб, на катастарској парцели број: 291/1, к.о Јасеново, означен у листу непокретности под бр. 2, на територији општине Бела Црква, у складу са израђеним Идејним пројектом, носиоца пројекта „CETINKA“DOO VRŠAC, Жарка Зрењанина 29 из  Вршца, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 34/2019-05 од  28.08.2019. године).

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве