ПРОЈЕКАТ – РАДИО – БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ

Општинска управа општине Бела Црква

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

 

 

На основу чл.10. став  7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ – РАДИО – БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ »БА1352ˍ02ˍ ПАˍБелаˍ Цркваˍ центар« у Белој Цркви на адреси, ул. 1. Октобар бр.49, на катастарској парцели број: 1449, К.О Бела Црква,  на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта ,,VIP mobile“ d.o.o.,Beograd, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, није потребна израда Студије о процене утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 46/2019-05 од  18.11.2019. године).

 

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве