Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о изради

, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 48/19.

Одредбама члана 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, у даљем тексту: Закон), односно, чл. 37-44. Правилника о садрзини, нацину и поступку израде докумената просторног и урбанистицког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), утврђене су надлезности око организовања и спровођења раног јавног увида поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

У том смислу, Министарство грађевинарства, саобрацаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, организује Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

Ради оглашавања раног јавног увида, достављамо материјале које је потребно објавити на интернет страници јединице локалне самоуправе, даном започињања раног јавног увида, односно у понедељак 2. марта 2020. године.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15. дана, у периоду од 2. до 16. марта 2020. године.

Материјал који је потребно објавити, састоје се од следећег:

· Оглас,

·  Елаборат за рани јавни увид Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године,

·  три графичка прилога.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски.

Рани јавни увид се спроводи у складу са чланом 45а Закона и чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Молимо вас да материјале преузмете са следецег линка: https://we.tl/t-PXKaLKAH9M

 

О даљим активностима у току израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. Године јавност ће бити благовремено обавештена.

 

Рани јавни увид ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Просторни план РС

Подели ово:

Архиве