Архива : март 3, 2020

Поштовани, Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о изради , која је објављена у Службеном гласнику РС, број 48/19. Одредбама члана 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, у даљем тексту: Закон), […]

Архиве