Радови на изградњи пешачких стаза

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понудa

 

Предмет јавне набавке, број ЈН 25/2015., која се спроводи у отвореном поступку су радови на изградњи пешачке стазе – пут за Неру у Белој Цркви по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233161 (Радови на изградњи пешачких стаза).

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Бела Црква или је преузети са портала јавних набавки, такође, на писмени захтев заинтересованог понуђача иста се шаље поштом.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца у улици Пролетерској бр. 2 у Белој Цркви сваког радног дана од 21.08.2015 до 21.09.2015. год. у периоду од 8 часова до 12 часова.

Рок за подношење понуда је 30 данa од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од 21.08.2015.године до 21.09.2015.године до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 21.09.2015. год.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској бр 2 у Белој Цркви, I спрат.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити факсом на 013/851-428 или на E-mail: jpbc@open.telekom.rs и у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Бела Црква, с тим да се комуникација одвија искључиво у складу са чланом 20. ЗЈН.

Подели ово:

Архиве