Радови на пошљунчавању неасфалтираних улица

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

 

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

Предмет јавне, број ЈНМВ 24/2015., која се спроводи у поступку јавне набавке набавке мале вредности су радови на пошљунчавању неасфалтираних улица, односно грађевински радови на пошљунчавању земљаног коловоза улица у насељеним местима општине Бела Црква, по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233220 (радови на површинском слоју путева).

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију и бесплатно је преузети у просторијама ЈП Дирекција за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској бр. 2 у Белој Цркви сваког радног дана од 21.08.2015. год. до 07.09.2015. год. у периоду од 7 часова до 15 часова, или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 07.09.2015. год. до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 07.09.2015.год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекција за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској 2 у Белој Цркви.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити тел. 013/851-428 или у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Бела Црква, с тим да се комуникација одвија искључиво у складу са чланом 20. ЗЈН.

 

 

Подели ово:

Архиве