РАНИ ЈАВНИ УВИД у Концептуални оквир плана детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24 /11, 121/12, 42/13 – oдлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, и 37/19 – др.закон), Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове  оглашава :

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

Концептуални оквир плана детаљне регулације

Индустријске зоне у насељу Бела Црква

 

 

 

Рани јавни увид у концептуални окир плана, биће омогућено  од 22. јула до 05. августа 2019. год. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,   сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Општинског сајта www.belacrkva.rs.

 

Рани јавни увид  се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа, од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су дужни да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од пријема захтева.

 

Информације о предложеним решењима и циљевима Плана, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, канцеларија бр.40, телефон 013/ 851-224, локал 13.

 

Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2,    најкасније

до 05. августа 2019. године.

1 Dispozicija-Model

2 Izvod iz plana viseg reda -Model

3 Granica plana sa postojecom namenom povrsina-Model

4 Plan namene povrsina-Model

RJU PDR Bela Crkva blok 29 3 jul 2019

 

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве