РАНИ ЈАВНИ УВИД у Концептуални оквир плана детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24 /11, 121/12, 42/13 – oдлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, и 37/19-др.закон), Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове  оглашава :

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

Концептуални оквир плана детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у

делу блока 20, у насељу  Бела Црква

 

 

Рани јавни увид у концептуални окир плана, биће омогућено  од 22. јула до 05. августа 2019. год. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,   сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Општинског сајта www.belacrkva.rs.

 

Рани јавни увид  се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа, од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су дужни да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од пријема захтева.

 

Информације о предложеним решењима и циљевима Плана, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, канцеларија бр.40, телефон 013/ 851-224, локал 13.

 

Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2,    најкасније

до 05. августа 2019. године.

01 RJU PDR blok 20 dispozicija

2 RJU PDR BLOK 20 izvod iz plana višeg reda

3 RJU PDR BLOK 20 postojeca namena

04 PDR RJU DEO BLOKA 20 EVIDENCIJA

05 RJU DEO BLOKA 20 PLANIRANA NAMENA

Odluka Blok 20

TEKST RJU BLOK 20 Bela Crkva

 

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве