РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

 

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине

 

 

У складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члановима 36.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде сокумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“  број 64/2015)

ОГЛАШАВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА

САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА – БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 

Одлуком о изади просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације („Службени лист АП Војводине“ број 10/2016) обухваћене су целе катастарске општине: Николинци у општини Алибунар, Шушара у оштини Вршац и Кајтасово, Гребенац, Дупљаја, Врачев Гај 1, Јасеново, Црвена Црква и Бела Црква у општини Бела Црква.

      Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације, одржаће се у трајању од 15 дана, од 13. априла 2016. године до 27. априла 2016. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације са прегледном картом израђеној у размери 1:50 000 биће изложени на рани јавни увид у граду/општинама које се налазе у обухвату Плана.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације биће доступни на увид заинтересованој јавности:

–  у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма,

–  у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

         Јавна презентација материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације биће одржана 18.априла 2016. године у  згради Општине Бела Црква, Милетићева број 2 са почетком у 11,00 часова у великој сали.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката  позивају се да дају  мишљење у погледу услова и неопходног обима  и степена  процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида  на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, а најкасније до 27.априла 2016. године.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, најкасније до 27.априла 2016. године.

R1-PREGLEDNA KARTA 50000_0 TILVA

PPPPN TILVA BELA CRKVA – RANI JAVNI UVID

Подели ово:

Архиве