Usluge održavanja javne rasvete na teritoriji opštine Bela Crkva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012)

 

JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BELA CRKVA

 

objavljuje

 

POZIV

za podnošenje ponude

 

POKREĆE SE postupak za javnu nabavku, koja se sprovodi u otvorenom postupku – ,,Usluge održavanja javne rasvete na teritoriji opštine Bela Crkva” , broj JN 6/2014.

 

Predmet javne nabavke je usluge održavanja javne rasvete, po oznaci iz opšteg rečnika javnih nabavki pod šifrom:  50232100-Usluge održavanja ulične rasvete.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti uslova u skladu sa članom 77.  Zakona o javnim nabavkama.

 

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

 

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski nаjpovoljnijа ponudа.

 

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki ili izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju kao i preuzeti istu u prostorijama Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva, Proleterska 2 svakog radnog dana od 11.02.2014. do 13.03.2014. god. u periodu od 7 časova do 15 časova.  ili se na pismeni zahtev zainteresovanog ponuđača ista šalje poštom.

 

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno od 11.02.2014 god. do 13.03.2014. do 12 časova.

 

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

 

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda u 12:30 časova 13.03.2014. god.

 

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva u ulici Proleterskoj 2 u Beloj Crkvi.

 

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

 

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 013/851-428 ili u prostorijama Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva.

Подели ово:

Архиве