Услуге одржавања саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 7/2014., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања светлосне саобраћајне сигнализације, по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 50232200 (Услуге одржавања саобраћајне сигнализације) Предмет јaвне нaбaвке је подењен је на целине (партије) сходно врсти и типу потребних услуга и то:

Партија 1. – текуће одржавање семафора

Партија 2. – капитално одржавање семафора

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца у улици Пролетерској бр. 2 у Белој Цркви сваког радног дана од 18.02. до 05.03.2014. год. у периоду од 7 часова до 15 часова или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од 18.02.2014. год. до 05.03.2014. год. до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 05.03.2014. год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској 2 у Белој Цркви.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити тел. 013/851-428 или у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Бела Црква.

 

Подели ово:

Архиве