Обрасце потребних захтева можете преузети овде:

Образац 1 ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

Образац 2 ЗАХТЕВ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Образац 3 ЗАХТЕВ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Образац 4 ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Образац 5 ПРИЈАВА РАДОВА

Образац 6 ЗАХТЕВ ЗА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ

образац 7 ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

Образац 8 ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ