UP za kompleks sportske hale B Crkva

02 OSNOVA PRIZEMLJA

04 PRESEK 1-1

05 PRESEK 2-2

03 OSNOVA SPRATA

Usvojen urb projekat

2-SITUACIONI PRIKAZ

01 SITUACIJA

06 SEVERNA I JUZNA FASADA

3-SAOBRACAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA

4-INFRASTRUKTURA

1-KAT-TOP PLAN

07 ISTOCNA FASADA

Urbanistički projekat za izgradnju stambenog objekta -Vile i pomoćnog objekta- Nadstrehe u funkciji garaže, na kat.parceli br. 4495/2 K.O. Vračev Gaj 1, Bela Crkva

УП “ФЛАММАТ“

УП ПИЈАЦА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ
ЛОКАЦИ