Изградња коловоза у ул. Марка Стојановића у Врачев Гају

Јавни позив: Javni poziv (56)
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Изградња коловоза у ул. Марка Стојановића у Врачев Гају
Главна ЦПВ ознака: 45230000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Улица Марка Стојановића у Врачев Гају
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора у месецима: 4
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 28.3.2022. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 28.3.2022. 11:00:00

Подели ово:

Архиве