ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

Бела Црква

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква оглашава

                                                                                                                    

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

 

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСРРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 2904/15, 2904/13, 2904/14, 2904/10, 2904/19, 2904/1, и 10565/2 К.О. Бела Црква

 

                                                        

 

Инвеститор: Општина Бела Црква, ул. Милетићева бр.2

Локација: Бела Црква, кат. парцела топ.бр.

Носилац израде УП-а: Општина Бела Црква

Обрађивач УП-а:  ЈП « УРБАНИЗАМ» Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево.

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат бр. 05-85/2020, од септембра 2020 год., као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

 

Јавна презентација одржаће се од 1 октобра до 7. октобра 2020. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2,  сваког радног дана од 10 до 14 часова, (телефон 013/851-224, локал 113), као и преко интернет странице Општинског сајта www.backspace.agency/belacrkva.

Овлашћено лице за сва потребна обавештења о садржају Урбанистичког пројекта је Брадваровић Татјана дипл.инж.арх., у својству стручног саветника за урбанизам.

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се преко писарнице или поште, у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 7. октобра 2020. године.

 

Примедбе доставити путем поште,  или  преко шалтерске службе Општинске писарнице .

У наставку се налазе документа у електронском облику:

oglas javna prezentacija urb projekata

_0. Glavna sveska Bela Crkva IDR ep

01 Dispozicija-Model

02 Granica obuhvata-Model

3. hidro final A ep

03 regulacija, namena, saobraćaj-Model

04a Hidrotehnička infrastruktura-Model

04b Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura-Model

7. Tehnologija Bela Crkva IDR EP

21 09 2020 Up Precistac Bela Crkva

Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози

opština bela crkva259

20200625141827

20200629083645

20200701143523

20200625150340

20200708141345

20200720132453

20200629083706

20200625085354

20200812125122

20200702124801

20200702124733

20200812125101

20200702124545

20200630074758

 

 

Подели ово:

Архиве