ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА-ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА КРУШЧИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општинска управа Бела Црква у својству носиоца инвестиције, поднела Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину Главног пројекта- Постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода насеља Крушчица на животну средину, који се планира на катастарској парцели  број: 291, КО Крушчица, на територији општине Бела Црква.

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 40, сваког радног дана од 15.03.2014 до 24.03.2014. године у времену од 10 до 13 часова.

У наведеном периоду заинтересована јавност може доставити мишљење у писаној форми овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве