ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку мале вредности  –,, Новогодишња расвета ”,

број ЈН МВ 22/2014

 

Предмет јавне набавке су услуге- ,, Новогодишња расвета ”, по ознаци из општег речника јавних набавки под шифром: 50232100 – Услуге одржавања јавне расвете.

 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најниже понуђена цена.

 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки или извршити увид у конкурсну документацију као и преузети исту у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква, Пролетерска 2, сваког радног дана од 30.10.2014. до 14.11.2014. год. у периоду од 7 часова до 15 часова.  или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

 

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од 30.10.2014. до 14.11.2014. до  12 часова.

 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 14.11.2014. године.

 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској 2 у Белој Цркви.

 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити на тел. 013/851-428 или у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква.

Подели ово:

Архиве