ЈН: Изградња капеле на гробљу у насељу Кусић

images

Јавни позив: Javni poziv
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Изградња капеле на гробљу у насељу Кусић
Главна ЦПВ ознака: 45211100
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Месно гробље у насељу Кусић, општина Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене и критеријума квалитета
Трајање уговора у месецима: 3
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 1.11.2021. 10:00:00
Отварање понуда, Датум и време: 1.11.2021. 10:00:00
Место: Седиште наручиоца
Подаци о поступку отварања понуда Предраг Стошић

Подели ово:

Архиве