О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са чланом 10. и 11. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  Главни пројекат- Постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода насеља Крушчица на животну средину, који се планира на катастарској парцели број: 291, КО Крушчица, на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2 из Беле Цркве,  није потребна процена утицаја на животну средину ( Решење број 501-9/2014-05 од 08.04.2014.године.)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве