План детаљне регулације “Ветроелектране Крушчица“

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014.), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64 од 20 јула 2015 год.)

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 

оглашава

 

 

                                                           ЈАВНИ УВИД

у

         План детаљне регулације “Ветроелектране Крушчица“    

                       на територији општине Бела Црква

 

 

 

 Jавни увид у планско решење биће омогућено  од 10 децембрадо 09.јануара 2016. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,   сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта  www.belacrkva.rs.

Информације о предложеним решењима и циљевима Плана, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, соба бр. 40.

Jавна презентација Плана , биће одржана 18. децембра 2015. год. у великој сали општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева бр.2, у 13 часова.

Све примедбе и сугестије, у току јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити преко писарнице  Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 09. јануара 2016. године.

 

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве