Пријава радова

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Општинска управа
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Број поступка: ROP-BCR-28927-ISAW-1/2016
Интерни број: 351-110/2016-05
Дана: 16.11.2016. године
Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2
Тел: 013/851-224 – локал 112
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, на основу члана 8., 8ђ. и 134. став 2. у вези са чланом 145.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 и 145/14), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени листСРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 16. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“ бр. 10/08), поступајући по захтеву инвеститора „ECOAGRI SERBIA“ д.о.о., са седиштем у Белој Цркви, ул. Соње Маринковић бб, доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „ECOAGRI SERBIA“ д.о.о., ПИБ 100864497, са седиштем у Белој Цркви, ул. Соње Маринковић бб, извођење радова на адаптацији магацина, категорије објекта Б, класификациони број 125221, у Белој Цркви, ул. Соње Маринковић бб, на катастарској парцели број 5951/1 к.о. Бела Црква, Општина Бела Црква.
Увидом у копију плана и препис листа непокретности део који се адаптира- постојећи магацин, припада делу објекта означен бројем 6, укупне бруто површине у основи 603,00 м².
Површина земљишта под објектом: 253,43 м², укупна бруто изграђена површина магацина: 253,43 м², укупна нето површина- постојеће стање: 223,29 м², укупна нето површина- будуће стање: 223.48 м².
Укупна предрачунска вредност радова без урачунатог ПДВ-а је 1.591.953,40 РСД.
Решења о одобрењу извођења радова се издаје на основу Идејног пројекта (ИДП) који чини главна свеска и пројекат архитектуре, број техничке документације IDP – 104/16 од јуна 2016. године.
Извођењу радова се може приступити на основу правоснажног Решења о одобрењу извођења радова и пријави радова.
Инвеститор је дужан да, надлежном органу који је издао Решење о одобрењу извођења радова, пријави почетак извођења радова на адаптацији објекта, осам дана пре почетка извођења радова.
Утврђује се на основу Oбавештења издатог од стране ЈП „Дирекције за изградњу Општине Бела Црква“, дел. бр. 902/2016 од 14.11.2016. године, да се за радове из става 1. диспозитива допринос за уређивање грађевинског земљишта НЕ ОБРАЧУНАВА.
Решења о одобрењу извођења радова, престаје да важи ако се не отпочне са извођењем радова, у року од две године од дана правоснажности решења.
Доносилац овог решења се не упушта у оцену техничке документације која чини саставни део овог решења, те у случају штете настале као последица примена исте, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију и инвеститор.
О б р а з л о ж е њ е
Дана 31.10.2016. године инвеститор „ECOAGRI SERBIA“ д.о.о., са седиштем у Белој Цркви, ул. Соње Маринковић бб, поднео је захтев, број поступка ROP-BCR-28927-ISAW-1/2016, интерни број 351-110/2016-05, за издавање Решења о одобрењу извођења радова на адаптацији магацина, ближе описани у диспозитиву Решења.
Уз захтев за издавање Решења, односно уз пријаву кроз ЦИС, приложена је следећа документација:
1. 0 – Главна свеска идејног пројекта, број техничке документације IDP – 104/16 од јуна 2016. године, урађена од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „BLOCKART“ са седиштем у Панчеву, ул. Жарка Зрењанина бр. 3, оверен и потписан од стране главног пројектанта Виолете Марковић Драгин, дипл. инж. арх., број лиценце 300 1957 03;
1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације IDP – 104/16 од јуна 2016. године, урађена од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „BLOCKART“ са седиштем у Панчеву, ул. Жарка Зрењанина бр. 3, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта Виолете Марковић Драгин, дипл. инж. арх., број лиценце 300 1957 03;
2. Пуномоћје за подношење захтева за издавање Решења о одобрењу извођења радова
3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
4. Доказ о уплати републичке административне таксе – Буџет РС
По службеној дужности, прибављен је:
– Извод из листа непокретности број 4251 РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Бела Црква, бр. 952-04-52/2016 oд 07.11.2016.. године
На основу напред наведеног, овај орган је утврдио да су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15) и да је инвеститор уз захтев за издавање одобрења за извођење радова поднео сву потребну документацију из члана 28. Правилника, те је одлучено као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Закључка може се изјавити жалба у року од осам дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, путем овог органа непосредно, писмено или усмено на записник, таксирана са 430,00 динара административне таксе.
Стручна и техничка обрада:
Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.

Подели ово:

Архиве