Закључак о одбацивању

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска Управа Бела Црква
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Број предмета:ROP-BCR-27102-LOCH-2/2016
Заводни број: 353-123/2016-05
Дана: 22.11. 2016. године
Бела Црква, Милетићева бр. 2
Тел. 851-224, лок.113
Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, поступајући по захтеву правног лица PIK “JUŽNI BANAT“ DOO из Беле Цркве, ул. Екстравилан бб, у својству носиоца инвестиције, поднетог преко пуномоћника Мирослава Бајића из Новог Сада, за издавање локацијских услова за изградњу Прикључне саобраћајнице за пословни комплекс у Белој Цркви , на кат.парц.бр. 2804/1, КО Бела Црква, бр.ROP-BCR-27102-LOCH-2/2016, применом члана 8ђ, и члана 53а. – 57. Закона о планирању и изградњи (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, бр.81/09 – бр.64/ 2010 , бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 , бр.50/ 2013 , бр. 98 / 2013, и бр.132/1 и 145/14), применом чл. 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС бр.113/2015), Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и чл. 210. Закона о општем управном поступку, (“Сл.лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/2010), и чл.16. Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), доноси
ЗАКЉУЧАК
Одбaцује се захтев инвеститора ПИК “ЈУЖНИ БАНАТ“ ДОО из Беле Цркве , ул. Екстравилан бб, за издавање локацијских услова за изградњу Прикључне саобраћајнице за пословни комплекс у Белој Цркви , на кат.парц.бр. 2804/1, КО Бела Црква, бр.ROP-BCR-27102-LOCH-2/2016, због недостатака у идејном решењу – Приложено Идејно решење није у складу са чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/2015, 77/2015 и 58/2016)
О б р а з л о ж е њ e
Инвеститор ПИК “ЈУЖНИ БАНАТ“ ДОО из Беле Цркве , ул. Екстравилан бб, поднеo је
овом одељењу кроз ЦИС 14.10.2016. године, преко пуномоћника Мирослава Бајића из Новог
Сада, захтев за издавање локацијских услова за изградњу Прикључне саобраћајнице за
пословни комплекс у Белој Цркви , на кат. парц. бр. 2804/1 , КО Бела Црква, бр. ROP –
BCR – 27102 – LOCH-2/2016.
У поступку прегледом и оценом прилога утврђено је да је инвеститор уз захтев, приложио
следеће:
– доказ о уплати републичке административне таксе у форми електронског документа у pdf
формату , потписан квалификованим електронскоим потписом;
– доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције обједињене процедуре у форми
2
електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим електронскоим потписом;
– Идејно решење, у форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим
електронскоим потписом ;
– остала документа захтева за издавање локацијских услова, у форми електронског документа у
pdf формату, потписано квалификованим електронскоим потписом;
Поступајићи орган је на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), и чл. 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), извршио проверу
испуњености формалних услова и утврдио недостатаке у идејном решењу, сходно члану 40.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 23 од 2. марта 2015,
77 од 9. септембра 2015, 58 од 22. јуна 2016.).
Ситуација није урађена у складу са чланом бр.40. наведеног Правилника:
1) У ситуационом плану (новопројектовано стање) није приказано удаљење између регулационе и грађевинске линије;
– Није приказано удаљење од границе ивица земљишног појаса државног пута Iб реда, парцела бр.2808 КО Бела Црква, и нове прикључне саобраћајнице.
– Није приказано удаљење од границе ивица земљишног појаса општинске парцеле кат.бр.10583 КО Бела Црква.
– У није приказано удаљење од главног објекта на парцели.
2) ако се ради о изградњи објекта инфраструктуре у земљишном и путном појасу државног пута Iб реда, неопходно је Идејно решење урадити у складу са Прилогом 10 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката.
3) Поступити по условима и упутству од ЈП“ Путеви Србије“Број: ROP-BCR-27102-LOC-1-HPAP-42016 Датум: 01.11.2016. године Београд, Булевар краља Александра бр. 282 www.putevi-srbije.rs III Број: AХ86
IV. Обавезна садржина Идејног решења:
– Ситуациони план са приказом планираног решења у зони државних путева, са обележеним
државним путевима према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, број 105/13
и 119/13), и предлогом трасе инсталација, са исказаном оријентационом стационажом пута на
почетку и крају паралелног вођења и на местима укрштаја, на катастарско-топографској
подлози, оверене од Републичког геодетског завода и у одговарајућој размери,
-Извод из важеће планске документације за подручје које се обрађује пројектом (текст и
графика)
– На геодетски снимљеним попречним профилима пута (карактеристичним) са свим
елементима пута и границама парцела на којима се пут налази, нанети границе ивица
земљишног појаса, пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, оверене од
Републичког геодетског завода),
– дефинисати положај предметних инсталација (поред / испод / изнад) у односу на крајње тачке
попречног профила пута.
– Технички опис планираних инсталација
Захтев који не садржи наведену документацију у тачки II, или није достављен у форми
3
прописаној у тачки III овог упутства, одбацује се у писаној форми, у року од 7. дана.
4) Поступити по условима и техничкој информацији од ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бела Црква“ бр.828/2016, од 28.10.2016.године.
5) У тексту приказати индекс изграђености и индекс заузетости парцеле на којој се гради прикључна саобраћајница.
Према новом Плану генералне регулације насеља Бела Црква („Сл.лист Општине Бела Црква бр.11/2016“), за радне зоне је:
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле :
– индекс заузетости парцеле максимум 60%, – озелењене површине минимум 20%.
На једној парцели под објектима и манипулативним површинама (површинама са чврстом подлогом) може бити највише 80% површине, док је обавезно да 20% површине парцеле буде под зеленилом.
Из горе наведеног, а на основу чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) утврђено је да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе, односно накнаде, у складу са чланом 8. став 7. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.
113/2015).
Применом чл. 8ђ., чл. 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) , Правилника о начину размене
докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са
обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Службени гласник РС“, бр. 23 од 2. марта 2015, 77 од 9. септембра 2015, 58 од 22. јуна
2016.), овај орган је, како нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву,
одлучио као у диспозитиву.
Против овог закључка допуштен је приговор надлежном Општинском већу у року од 3 дана од
дана достављања истог а преко овог Одељења. Закључак ће бити објављен на интернет страни
овог органа www.backspace.agency/belacrkva.
Доставити: Начелник Општинске управе
1. Подносиоцу захтева Томислав Дмитровић дипл.правник

Подели ово:

Архиве