ПРОЈЕКАТ – Откупни центар за неопасан отпад

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-32/2017-05

Дана:13.01.2018.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 120

е-маил: ekologijabc@gmail.com

 

 

На основу чл.10. став 7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да за  ПРОЈЕКАТ –  Откупног центра за неопасан отпад, на катастарским парцелама: 647 и  648  које се налазе у КО Јасеново, у  грађевинском  подручју  насељеног места Јасеново, на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта ,, GLOBAL RECYCLING JASENOVO“, Саве Мунћана бр.147 из Јасенова, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 32/2017-05 од  10.01.2018. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

Доставити:

1. Огласној табли:

-Општинске управе Општине Бела Црква

– Месне канцеларије Јасеново

2. За опстински сајт ( www.opstinabackspace.agency/belacrkva )

3. ,,БЦ-ФЛЕШ“,Градић Пејтон бб, Бела Црква

4.  Архиви

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве