Решење о употребној дозволи

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Општинска управа
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Број поступка: ROP-BCR-26460-IUP-1/2016
Интерни број: 351-103/2016-05
Дана: 16.11.2016. год.
Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2
Тел: 013/851-224 – локал 112
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе Бела Црква, на основу чланова 8, 8д, 8ђ и члана 158. став 2. у вези члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 и 145/14), чланова 45. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015), члана 16. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“ бр. 10/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), поступајући по захтеву Инвеститора Савице и Катице Паунковић, доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА инвеститору Савици и Катици Паунковић из Дупљаје, ул. Маршала Тита бр. 155а, за породично стамбени објекат (означен бројем 1 на геодетском снимку) спратности П+1, категорије А, класификационог броја 111011, изграђен у Дупљаји, ул. Маршала Тита бр. 155а, на катастарској парцели број 331/1, к.о. Дупљаја, Општина Бела Црква.
Према геодетском снимку површина у основи објекта је 118,15 м². Према потврди одговорног пројектанта нето изграђена површина је 191,73 м², а према пројектној документацији нето пројектована површина објекта је 182,88 м².
Објекат је прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке предвиђене пројектом.
Породично стамбени објекат из става 1. је изведен на основу Решења о одобрењу за грађење бр. 351-387/81-05 од 04.09.1981. године и Главном пројекту број пројекта 21319 од августа 1981. године.
Саставни део употребне дозволе је Геодетски снимак објекта и Потврда одговорног пројектанта за објекте ʺАʺ категорије.
Коначан обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта у смислу члана 98. Закона о планирању и изградњи став 3. није урађен јер, према Потврди, разлика нето површине објекта за који је издато Решење о одобрењу за грађење и изведеног објекта је 8,85 м².
О б р а з ло ж е њ е
Инвеститори Савица и Катица Паунковић из Дупљаје, ул. Маршала Тита бр. 155а, Општина Бела Црква, поднели су дана 09.10.2016. године захтев за издавање употребне дозволе, број поступка ROP-BCR-26460-IUP-1/2016, интерни број 351-103/2016-05, за постојећи породично стамбени објекат ближе описан у ставу 1. диспозитива овог Решења.
Уз захтев за издавање употребне дозволе приложена је следећа документација:
1. Решење о локацији бр. 353-139/81-05 од 04.09.1981. године, издатог од стране Секретаријата за привреду Скупштине општине Бела Црква;
2. Решење о одобрењу за грађење бр. 351-387/1981-05 од 04.09.1981. године, издатог од стране Секретаријата за привреду Скупштине општине Бела Црква;
3. Главни пројекат на увид, број пројекта 21319 од августа 1981. године., израђен од стране Радне организације за пројектовање „НАШ СТАН“, Београд;
4. Потврда пројектанта за објекте ʺАʺ категорије, број техничке документације 48/16 од октобра 2016. године, издата од стране одговорног пројектанта Бојана Алексића, дипл. инж. арх., бр. лиценце ИКС 300 L071 12;
5. Геодетски снимак објекта, предмет број 952-110/2016 од 22.03.2016. године, израђен од стране агенције за геодетске послове „Геоинжењеринг“ са седиштем у Белој Цркви, 1. Октобар бр. 49;
6. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем за издавање употребне дозволе;
7. Доказ о уплати административне таксе у износу од 0,2% на процењену вредност објекта, према тарифном броју 170. Закона о републичким административним таксама и
8. Доказ о уплати административне таксе по тарифном броју 1.
Обзиром да је Решење о одобрењу за грађење издато у време када Законом није била предвиђена израда елабората о енергетској ефикасности, није потребно приложити енергетски пасош предвиђен Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата оенергетским својствима зграда. („Службени гласник РС“, број 61/2011 и 3/2012).
Сходно члану 8ђ. Закона опланирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 64/10 – Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС од 14.05.2013. године, 50/2013- Одлука УС од 07.06.2013. године, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члану 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС“, број 113/15), овај орган је утврио да су испуњени формални услови и да је приложена сва потребну документацију за издавање употребне дозволе, на основу члана 158. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015) и члана 74. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 23/15), те је на основу свега напред наведеног решено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити жалба у року од осам дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, путем овог органа непосредно, писмено или усмено на записник, таксирана са 430,00 динара административне таксе.
Стручна и техничка обрада:
Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.

Подели ово:

Архиве