ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТA ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 115.Статута Општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“,бр. 8/08, 1/09, 3/10, 4/14, 9/16 и 4/18) Скупштина општине Бела Црква, на седници одржаној _________________ године, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број ____  од _____,  д о н е л а   ј е

 

         С  Т  А  Т  У  Т

            ОПШТИНЕ   БЕЛА ЦРКВА

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

            Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности општине Бела Црква (у даљем   тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине Бела Црква (у даљем тексту: Скупштина општине), организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих аката утврђених овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, услови и облици остваривања сарадње и удруживања Општине, службена употреба језика и писама националних мањина у складу са законом, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за Општину.

Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски природни род.

Положај Општине

Члан 2.

            Општина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и овим статутом.

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

 

Територија

Члан  3.

            Територију Општине, утврђену  законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то:

 

насељено место                                               катастарска општина

бр.

1.      Банатска Паланка                                    Банатска Паланка I

Банатска Паланка II

2.      Банатска Суботица                                  Банатска Суботица

3.      Бела Црква                                             Бела Црква

4.      Врачев Гај                                               Врачев Гај I

Врачев Гај II

5.      Чешко Село                                             Чешко Село

6.      Добричево                                              Добричево

7.      Дупљаја                                                  Дупљаја

8.      Гребенац                                                 Гребенац

9.      Јасеново                                                 Јасеново

10.     Кајтасово                                               Кајтасово

11.     Калуђерово                                            Калуђерово I

Калуђерово II

Калуђерово III

12.     Крушчица                                               Крушчица

13.     Кусић                                                     Кусић I

Кусић II

Кусић III

14.     Црвена Црква                                          Црвена Црква

 

 

Својство правног лица

Члан 4.

            Општина има својство правног лица.

Седиште Општине је у насељеном месту Бела Црква , улица Милетићева бр 2.

Општина има своју званичну интернет презентацију на адреси www.backspace.agency/belacrkva

Печат

Члан 5.

Органи Општине имају печат.

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина општина Бела Црква и назив органа исписан на српском језику и ћириличним писмом, румунским језиком и ћириличним писмом, чешким језиком и латиничним писмом и мађарским језиком и латиничним писмом и грбом Републике Србије у средини.

 

 

Језик и писмо

Члан  6.

            На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.С обзиром да на територији општине Бела Црква живе и припадници румунске, мађарске и чешке националне мањине, у складу са законом у службеној употреби истовремено су и румунски језик и латинично писмо, чешки језик и латинично писмо и мађарски језик и латинично писмо.

 

 

Симболи Општине

Члан 7.

Општина има грб и заставу.

Грб општине је плаве боје, ликовно изражен штитом. У средишњем овалу штита налази се бела црквица на брежуљку. Са обе стране штита налази се по један грозд а испод два класа жита. Поврх штита налази се тврђава са пет кула.

Застава општине је беле боје, димензије 2м x 1м, на којој се налази у средини грб са датумом оснивања општине.

 

Употреба симбола Општине

Члан 8.

Застава и грб општине могу се истицати само уз државне симболе.

У службеним просторијама органа општине истичу се државни симболи, симболи АПВ, грб и застава општине, као и потврђени симболи националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине.

Употреба грба и заставе Општине ближе се уређује посебном одлуком Скупштине општине.

 

Празник Општине

Члан 9.

Оп­шти­на има празник.

Празник Општине утврђује се посебном одлуком коју доноси Скупштина општине уз претходну сагласност покрајинског органа надлежног за послове локалне самоуправе.

           

 

Награде и јавна признања

Члан  10.

Оп­шти­на уста­но­вља­ва на­гра­де и дру­га јав­на при­зна­ња ор­га­ни­за­ци­ја­ма и гра­ђа­ни­ма за зна­чај­на оства­ре­ња у привреди, на­у­ци, умет­но­сти, спорту и дру­гим дру­штве­ним обла­сти­ма.

Оп­шти­на додељује зва­ње „по­ча­сни гра­ђа­ни­н“ особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Општину.

Скупштина општине одлучује о додељивању звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Награде и друга јавна признања и звање „почасни грађанин“ додељују се поводом празника Општине.

Вр­сте на­гра­да и дру­гих јав­них при­зна­ња, поступак, усло­ви и критеријуми за до­де­љи­ва­ње јавних признања и звања „почасни грађанин“ уређују се по­себ­ном од­лу­ком.

 

Утврђивање назива

 делова насељених места

Члан  11.

Оп­шти­на утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност покрајинског органа надлежног за послове локалне самоуправе.

У поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места прибавља се мишљење националног савета националне мањине и савета за међунационалне односе.

 

Јавност рада

Члан 12.

Рад органа Општине је јаван.

Јавност рада по правилу обезбеђује се:

 

  1. путем издавања билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
  2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине,
  3. организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником Скупштине општине и
  4. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.

 

Општина своје информације и обавештења објављује и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у Општини.

Имовина Општине

Члан 13.

Општина има своју имовину.

Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу са законом, овим статутом и другим актима Општине.

У јавној својини Општине  сагласно закону  су:

– добра у општој употреби на територији Општине (општински путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део аутопута или државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и др.);

–  комунална мрежа на територији Општине;

– непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и организације Општине;

– ствари у јавној својини  на којима  право  коришћења имају месне заједнице  на територији Општине, установе, јавне агенције и друге организације  чији је оснивач Општина;

– друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, у складу са законом којим се уређује јавна својина.     

 

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

 

Надлежности Општине

Члан 14.

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени као и послове које јој повери Аутономна покрајина својом одлуком.

 

Надлежности утврђене Уставом и законом

Члан 15.

          Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1)       доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

2)       уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

3)       стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;

4)       стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

5)       обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6)       стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7)       доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

8)       стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;

9)       стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

10)     стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;

11)     образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

12)     утврђује симболе Општине и њихову употребу;

13)     управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

14)     прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

15)     обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

 

Јавне службе Општине

Члан 16.

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва, Општина може оснивати предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу, у складу са законом и овим статутом.

Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим статутом за вршење појединих права оснивача није утврђена надлежност другог органа Општине.

 

Поверавање послова

 правном или физичком лицу

Члан 17.

Општина може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности, ефикасности и заштите животне средине, поверити правном или физичком лицу обављање  појединих  послова из своје надлежности.

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

 

Средства за обављање послова

 и извори средстава

Члан 18.

За обављање послова општине утврђених Уставом и законом, за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, као и за обављање појединих послова које јој из своје надлежности одлуком повери аутономна покрајина, Општини припадају приходи и примања утврђени законом, односно покрајинском одлуком.

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

 

Ненаменски карактер средстава

Члан 19.

Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.

Буџет и завршни рачун

Члан 20.

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом који уређује буџетски систем.

По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.

Одговорност за извршење буџета

 и извештавање

Члан 21.

За извршење буџета Општине, Председник општине одговара Скупштини општине.

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње информише Председника општине, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Председник општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, усваја и доставља извештај Скупштини општине.

 

 

Самодопринос

Члан 22.

За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу прикупљати самодоприносом.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са законом којим је уређено непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.

 

Утврђивање предлога одлуке

Члан 23.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина општине.

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине општине и грађани путем грађанске иницијативе.

Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке.

По примљеној уредној иницијативи, Скупштина општине одлучује о покретању поступка за увођење самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника.

Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси закључак којим истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује већином гласова од укупног броја одборника.

 

Доношење одлуке

о увођењу самодоприноса

Члан 24.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају.

Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана.

 

 

Објављивање одлуке

о увођењу самодоприноса

Члан 25.

Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују акти Општине.

 

Наменски карактер

средстава самодоприноса

Члан 26.

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета и строго су наменског карактера.

 

 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

 

Органи Општине

Члан 27.

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и Општинско правобранилаштво.

 

Презумпција надлежности

Члан 28.

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим статутом.

Скупштина општине доноси акте општег карактера.

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине.

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина општине.

 

 

  1. Скупштина општине

 

Положај Скупштине општине

Члан 29.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.

 

Састав Скупштине општине

Члан  30.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

 

Сазивање конститутивне седнице

Члан 31.

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине општине претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.

Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине.

 

Конституисање Скупштине

Члан 32.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављењем секретара Скупштине општине.

 

 

Број одборника

Члан 33.

Скупштина општине  има 33 одборника.

 

Мандат

Члан 34.

Одборници се бирају на четири године.

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

 

Заклетва

Члан 35.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Бела Црква придржавати Устава, закона и Статута општине Бела Црква, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.“

 

Неспојивост функција

Члан 36.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила  Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављена.

 

Имунитет одборника

Члан 37.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

 

Права и дужности одборника

  Члан 38.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине,  подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.

Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да на лични захтев добије од органа и служби Општине податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.

За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.

Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.

Одборник има право да се обраћа Скупштини општине на једном од језика који је у службеној употреби на територији Општине.

 

 

Накнаде и друга примања одборника

Члан 39.

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

 

Надлежност Скупштине општине

Члан 40.

Скупштина општине, у складу са законом:

1)   доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;

2)   доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3)   утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

4)   доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;

5)   доноси просторни и урбанистички план Општине;

6)   доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;

7)   бира и разрешава локалног омбудсмана;

8)   расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

9)   образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;

10)оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса;

11)оснива установе и организације у области, предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

12)именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;

13)именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;

14)бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

15)поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;

16)бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

17)именује и разрешава главног урбанисту;

18)усваја Кадровски план;

19)уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику,  прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;

20)доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;

21)доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;

22) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,  уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;

23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;

24) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;

25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;

26)уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;

27) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;

28) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

29)доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;

30) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;

31) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;

32)доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,

уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;

33)доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;

34)доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;

35)доноси програм и план енергетске ефикасности;

36)одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;

37)одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;

38)одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;

39)одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;

40)даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;

41)образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;

42)образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;

43)утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

44)утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;

45)утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;

46)доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

47)прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

48)даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

49)оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

50)подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;

51)предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;

52)даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

53)разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;

54)одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;

55)информише јавност о свом раду;

56)покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу.

57) организује службу правне помоћи грађанима;

58)уређује организацију и рад мировних већа;

59)утврђује празник Општине;

60)даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

61)уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;

62)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;

63)разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;

64)разматра извештаје Савета за међунационалне односе

65)разматра извештај о раду локалног омбудсмана,

66)усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);

67)доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;

68)обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 

Кворум за рад и одлучивање

Члан 41.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије одређено.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:

1) доноси Статут;

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у одређеној области;

4) доноси просторни план;

5) доноси урбанистичке планове;

6) одлучује о јавном задуживању Општине;

7)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;

8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;

9)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;

10) утврђује празник Општине

11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине;

12)доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе;

13) усваја Етички кодекс и

14)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

 

Сазивање

Члан 42.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне ситуације.

Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине.

 

Јавност рада

Члан 43.

Седнице Скупштине општине су јавне.

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине општине.

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

 

Радна тела Скупштине општине

Члан 44.

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела.

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

 

Јавно слушање

Члан 45.

Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других прописа о којима одлучује Скупштина општине.

Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника Скупштине општине и јавности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине општине.

 

Посебна радна тела Скупштине општине

Члан 46.

Поред сталних радних тела предвиђених Пословником Скупштине општине, Скупштина општине оснива као стална радна тела: Савет за праћење примене Етичког кодекса, Савет за младе, Комисију за родну равноправност као и орган за спровођење избора за чланове савета месних заједница: Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија).

 

Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. овог члана, као и обављање стручних и административно-техничких послова, обезбеђује Општинска управа.

 

Савет за праћење примене Етичког кодекса

Члан 47.

Савет за праћење примене Етичког кодекса:

 

1)   прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;

2)   прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;

3)   прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;

4)   промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;

5)   предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;

6)   пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса;

7)   остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

8)   обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.

 

Чланови Савета не могу бити одборници нити изабрана, постављена и именована лица у Општини.

Број чланова, начин рада и овлашћења Савета уређују се актом Скупштине општине.

 

Савет за младе

Члан 48.

          Савет за младе:

 

1)   иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;

2)   учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;

3)   даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;

4)   даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе;

5)   усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;

6)   иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Општине;

7)   подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

8)   подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине;

9)   даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине.

 

Састав и мандат Савета за младе

Члан 49.

Савет за младе има 7 чланова.

Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од четири године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани.

 

Избор чланова Савета за младе

Члан 50.

Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог председника Општине, председника Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних служби.

Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака, представника удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина у национално мешовитим срединама.

Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих.

Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности за младе.

 

Комисија за родну равноправност

Члан 51.

Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина општине, прати остваривање родне равноправности, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине.

У раду Комисије за родну равноправност могу, по позиву, учествовати и друга лица без права одлучивања.

Актом о образовању Комисије одређује се број и састав чланова Комисије, мандат, задаци, начин рада Комисије и друга питања значајна за рад Комисије.

 

 Изборна комисија

Члан 52.

          Изборну комисију чине председник и најмање шест чланова које именује Скупштина општине.

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.

Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују се лица која имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у струци.

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу.

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине.

 

 

Задаци и овлашћења Изборне комисије

Члан 53.

 

Изборна комисија приликом спровођења избора за Савет месне заједнице:

1) стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне заједнице;

2) одређује бирачка места;

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;

4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора за чланове савета месне заједнице;

5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице;

7) проглашава листу кандидата;

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;

9) одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета месне заједнице;

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета меснезаједнице;

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месне заједнице.

Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.

 

Председник Скупштине

Члан 54.

Скупштина општине има председника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

Избор председника Скупштине

Члан 55.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.

 

Разрешење председника Скупштине

Члан  56.

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата:

1)   на лични захтев,

2)   на предлог најмање трећине одборника.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

 

Заменик председника Скупштине

Члан 57.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

 

Секретар Скупштине

Члан 58.

 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

 

Пословник Скупштине

Члан 59.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и њених радних тела и друга питања везана за њихов рад уређују се пословником Скупштине.

Пословник доноси Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

 

  1. Извршни органи Општине

 

Извршни органи

Члан 60.

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.

 

 

а) Председник Општине

 

Избор председника и заменика председника Општине

Члан 61.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

 

Неспојивост функција

Члан 62.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Надлежност

Члан 63.

Председник Општине:

1)   представља и заступа Општину;

2)   предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)   наредбодавац је за извршење буџета;

4)    оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;

5)   даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6)   усмерава и усклађује рад Општинске управе;

7)   представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;

8)   доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)    доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;

10)одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;

11)одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;

12)даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;

13)врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;

14)закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и одлука Скупштине општине;

15)у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;

16)одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;

17)закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;

18)доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом, командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;

19)доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;

20) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;

21)информише јавност о свом раду;

22)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

23)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

24)поставља и разрешава помоћнике председника општине;

25) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане;

26)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

 

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.

 

 

Помоћници председника Општине

Члан 64.

Председник Општине може да има два помоћника који обављају послове из појединих области и то комуналне делатности и развој месних заједница.

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу председника Општине.

Председник Општине поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове најдуже док траје дужност председника општине.

Помоћници председника Општине постављају се у Кабинету председника Општине.

 

б) Општинско веће

Састав и избор

Члан 65.

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и седам чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

Неспојивост функција

Члан 66.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

 

Надлежност

Члан 67.

Општинско веће:

 

1)   предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2)   непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3)   доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4)   оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;

5)   врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

6)   решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

7)   прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;

8)   прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;

9)    утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;

10)подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;

11)предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;

12)одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;

13)стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине.

14)поставља и разрешава начелника Општинске управе;

15)  поставља општинског правобраниоца;

16)доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;

16)доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;

17)образује жалбену комисију;

18)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

19) информише јавност о свом раду;

20)доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

21)врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.

 

Положај председника Општине у Општинском већу

Члан 68.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

          Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

 

Кворум за рад и одлучивање

Члан 69.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом  за поједина питања није предвиђена друга већина.

 

Пословник Општинског већа

Члан 70.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.

Привредни савет

Члан 71.

Општинско веће образује Привредни савет.

Привредни савет даје иницијативе, сугестије и мишљења везана за економски развој, разматра стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за привреду и прати њихово спровођење.

Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског већа.

Састав Привредног савета

Члан 72.

Председника  и пет чланова Привредног савета именује Општинско веће на време трајања мандата Општинског већа.

Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна удружења и предузетници.

Председник и најмање једна половина чланова Привредног савета именују се из састава привредника и предузетника, односно њихових удружења.

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 73.

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Општинско веће је дужно да Скупштини општине подноси тромесечни извештај о раду.

 

Разрешење и оставка председника Општине

Члан 74.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута.

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Председник општине може поднети оставку.

О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине.

 

Дејство разрешења и оставке председника Општине

Члан 75.

Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа.

 

Разрешење и оставка заменика председника Општине,

 односно члана Општинског већа

Члан 76.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

Председник Општине је дужан да истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.

О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.

У случају из става 4. овог члана, председник Општине је дужан да на наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.

 

Вршење текућих послова по престанку мандата

 због разрешења или оставке

Члан 77.

 

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

Престанак мандата извршних органа Општине

 због престанка мандата Скупштине

Члан 78.

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

 

 

  1. Општинска управа

 

Општинска управа

Члан 79.

Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, врши Општинска управа.

 

 

Надлежност

Члан 80.

Општинска управа:

1)   припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2)   извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3)   решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

4)   обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5)   извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

6)   води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;

7)   обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

8)   пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;

9)   доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

 

Начела деловања општинске управе

Члан 81.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

          Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом.

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у поступку из става 5. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.

У поступку из става 5. овог члана Општинска управа може вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

 

Организација Општинске управе

Члан 82.

Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

 

Руковођење

Члан 83.

Општинском управом руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

 

Постављење начелника

 и заменика начелника Општинске управе

Члан 84.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

 

Одговорност начелника

Члан 85.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.

 

Уређење Општинске управе

Члан 86.

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних органа, служби и организација обједињује начелник Општинске управе и доставља Општинском већу на усвајање.

 

Овлашћења у вршењу управног надзора

Члан 87.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 

1)   наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;

2)   изрећи новчану казну;

3)   поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;

4)   издати привремено наређење, односно забрану;

5)   обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

6)   предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине.

 

Примена прописа о управном поступку

Члан 88.

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

 

Сукоб надлежности

Члан 89.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, установа и организација кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.

 

Услови за обављање управних послова

Члан 90.

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.

 

Изузеће

Члан 91.

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

 

 

  1. 4.   Општинско правобранилаштво

Члан 92.

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско правобранилаштво.

Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.

 

 

V. НЕ­ПО­СРЕД­НО УЧЕ­ШЋЕ ГРАЂА­НА  У ОСТВА­РИ­ВА­ЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Облици непосредног учешћа грађана

Члан  93.

Гра­ђа­ни Оп­шти­не не­по­сред­но уче­ству­ју у оства­ри­ва­њу по­сло­ва Оп­шти­не пу­тем гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве, збо­ра гра­ђа­на и ре­фе­рен­ду­мом.

 

Грађанска иницијатива

Члан 94.

Гра­ђа­ни пу­тем гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве пред­ла­жу Скуп­шти­ни оп­шти­не до­но­ше­ње ак­та ко­јим ће се уре­ди­ти од­ре­ђе­но пи­та­ње из надлежности Општине, про­ме­ну ста­ту­та или дру­гих ака­та и рас­пи­си­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма у скла­ду са за­ко­ном.

Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ приликом формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи.

Гра­ђан­ска ини­ци­ја­ти­ва пу­но­ва­жно је по­кре­ну­та ако је ли­ста пот­пи­сни­ка гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве са­ста­вље­на у скла­ду са за­ко­ном и ако је исту пот­пи­са­ло 5% од укупног броја грађана са бирачким правом.

О пред­ло­гу из ста­ва 1. ово­га чла­на, Скуп­шти­на општине је ду­жна да одр­жи рас­пра­ву и да до­ста­ви обра­зло­жен од­го­вор гра­ђа­ни­ма у ро­ку од 60 да­на од дана до­би­ја­ња пред­ло­га.

 

Збор грађана

Члан 95.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.

Сазивање збора

Члан  96.

Збор гра­ђа­на са­зи­ва се за на­се­ље­но ме­сто или део на­се­ље­ног ме­ста, ко­ји мо­же би­ти: за­се­лак, ули­ца, део град­ског на­се­ља, под­руч­је ме­сне за­јед­ни­це или другог облика месне самоуправе.

Збор гра­ђа­на са­зи­ва пред­сед­ник Оп­шти­не, председник Скупштине општине, овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна четвртина одборника, нај­ма­ње осам да­на пре да­на одр­жа­ва­ња.

Општинска управа је дужна да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана.

Предлог за сазивање збора може упутити орган Општине надлежан за одлучивање о питању које се разматра на збору.

О са­зва­ном збо­ру, гра­ђа­ни се оба­ве­шта­ва­ју ис­ти­ца­њем ак­та о са­зи­ва­њу збо­ра на интернет презентацији Општине, на огласној та­бли Општине, пре­ко сред­ста­ва ин­фор­ми­са­ња или на дру­ги уоби­ча­јен на­чин.

Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о одржавању збора.

 

Рад збора и утврђивање ставова збора

Члан 97.

Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 5% грађана са бирачким правом са подручја за које је збор сазван.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења, имају сви пунолетни грађани Општине.

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју за које је збор сазван.

Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом одлучивања.

Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Општине.

Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине општине.

 

Поступање надлежног органа Општине по одржаном збору

Члан 98.

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Референдум

Члан 99.

Скуп­шти­на оп­шти­не мо­же на соп­стве­ну ини­ци­ја­ти­ву, ве­ћи­ном гла­со­ва од укуп­ног бро­ја од­бор­ни­ка, да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум о пи­та­њи­ма из сво­је надлежности.

Скуп­шти­на оп­шти­не ду­жна је да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум о пи­та­њу из сво­је надлежности на зах­тев гра­ђа­на Оп­шти­не.

Зах­тев гра­ђа­на из става 2. овог члана пу­но­ва­жан је ако је ли­ста пот­пи­сни­ка зах­те­ва са­ста­вље­на у скла­ду са за­ко­ном и ако је исту пот­пи­са­ло нај­ма­ње 10% грађана са бирачким правом на територији Општине.

Од­лу­ка пу­тем ре­фе­рен­ду­ма до­не­та је ако се за њу из­ја­сни­ла ве­ћи­на гра­ђа­на са бирачким правом на територији Општине ко­ја је гла­са­ла, под усло­вом да је гла­са­ло ви­ше од по­ло­ви­не укуп­ног бро­ја гра­ђа­на са бирачким правом на територији Општине.

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од годину дана од дана доношења одлуке.

 

Ре­фе­рен­дум на де­лу те­ри­то­ри­је Оп­шти­не

Члан  100.

Скуп­шти­на оп­шти­не ду­жна је да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум на де­лу те­ри­то­ри­је Оп­шти­не о пи­та­њу ко­је се од­но­си на по­тре­бе, од­но­сно ин­те­ре­се ста­нов­ни­штва то­г де­ла те­ри­то­ри­је, ако је ли­ста пот­пи­сни­ка зах­те­ва за рас­пи­си­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма са­ста­вље­на у скла­ду са за­ко­ном и ако је исту пот­пи­са­ло нај­ма­ње 10% бирача са пребивалиштем на де­лу те­ри­то­ри­је Оп­шти­не за ко­ји се тра­жи рас­пи­си­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма.

Петиција грађана

Члан 101.

Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана са пребивалиштем на територији Општине, којим се од одређеног органа Општине тражи да покрене поступак или предузме меру или радњу из своје надлежности.

 

Петиција обавезно садржи:

1)   Назив органа коме се упућује,

2)   Правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори,

3)   Јасно формулисан захтев, односно предлог подносиоца, са образложењем,

4)   Име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и

5)   Потпис подносиоца петиције

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан да у року од 30 дана од дана достављања, обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно предлога садржаних у петицији.

Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им пружи потребне податке и обавештења од значаја за формулисање образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији.

 

Притужбе грађана

Члан 102.

Органи Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад запослених у Општинској управи и њихов однос према грађанима.

Органи Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.

Органи Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о томе  да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева.

 

 

VI.  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ

 

Савет за развој oпштине

Члан 103.

Оснива се Савет за развој општине као самостално радно тело.

 

Савет за развој општине:

 

1)   иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине;

2)   учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој Општине;

3)   подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;

4)   иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Општине;

5)   предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Општине;

6)   иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;

7)   прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Општине;

8)   даје мишљење о предлозима развојних пројеката у општини који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Општине;

9)   на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама и партнерима.

 

Састав и мандат

 Савета за развој општине

Члан 104.

Савет за развој општине има седам чланова

Чланови Савета за развој општине бирају се на период од четири године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани.

Чланове Савета за развој општине бира Скупштина општине из реда грађана и стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог председника Општине, Општинског већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних удружења или јавних служби Општине, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.

За члана Савета за развој општине може бити изабран кандидат који испуњава најмање један од следећих услова:

 

1)    доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у питањима од значаја за развој Општине;

2)   активно учешће у већем броју реализованих активности пројеката од важности за Општину;

3)   вишегодишње искуство и доказану стручност у професионалном раду у установама и организацијама и удружењима грађана у областима од значаја за Општину, као што су: локални економски развој, туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална заштита и др.

 

Начин рада Савета за развој општине

Члан 105.

          Председник Савета за развој општине организује рад Савета за развој општине, сазива и председава седницама, остварује сарадњу са органима Општине, и обавља друге послове утврђене пословником Савета за развој општине.

Председника Савета за развој општине бирају чланови Савета за развој општине у складу са пословником Савета за развој општине.

Седнице Савета за развој општине сазива председник Савета најмање једном у три месеца или на писани захтев органа Општине или једне трећине чланова Савета за развој општине у року од 15 дана од дана подношењa захтева.

Стручне и административне послове у вези са радом Савета за развој општине обавља Општинска управа.

Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.

Начин рада Савета за развој општине ближе се уређује пословником Савета за развој општине.

 

Јавна анкета

Члан 106.

 

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.

Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.

 

                                           Јавна расправа

Члан 107.

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта.

Јавна расправа обавезно укључује организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли столови, трибине, презентације и сл.) и прикупљање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми.

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Општине омогући учешће у јавној расправи.

Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује посебном одлуком Скупштине општине.

 

Време трајања јавне расправе

Члан 108.

 

Јавна расправа траје најмање 20 дана.

 

Објављивање отпочињања рада

 на припреми прописа

Члан 109.

 

Надлежни орган Општине је дужан да на интернет презентацији Општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина.

 

Обавезна јавна расправа

Члан 110.

 

Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:

 

1)    у поступку припреме статута;

2)    у поступку припреме буџетa Општине (у делу планирања инвестиција);

3)    у поступку припреме стратешких планова развоја;

4)    у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;

5)    у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;

6)   у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.

Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), а може се спровести и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.

Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинско веће на начин и у време које предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом или посебном одлуком из члана 109. став 4. овог статута није другачије одређено.

 

Јавна расправа на основу предлога,

 односно захтева

Члан 111.

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана.

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине.

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.

Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. овог члана.

Уколико надлежно радно тело Скупштине општине прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог члана, Општинско веће организује јавну расправу, по правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима предложено.

 

Организовање јавне расправе

Члан 112.

Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и време трајања јавне расправе.

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Општине и на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне расправе.

Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним појединцима, представницима органа, организација и удружења за које сматра да су заинтересовани за акт који се разматра.

О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и на други погодан начин.

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе

Члан 113.

 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.

 

 

VII.  МЕ­СНА СА­МО­У­ПРА­ВА

         

Облици месне самоуправе

Члан 114.

 

          Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног подручја, у Општини се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.

Месна заједница се оснива за једно или више села.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе (у даљем тексту: месна заједница) оснива се за: насељено место, два или више насељених места, део насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовања.

 

Правни статус месне заједнице

Члан 115.

 

          Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених овим статутом и одлуком о оснивању.

Месна заједница има свој печат и рачун.

 

Имовина месних заједница

Члан 116.

 

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.

Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној својини општине.

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице

Члан 117.

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће.

Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.

Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу.

Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више постојећих месних заједница.

Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице.

Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Одлука о месним заједницама

Члан 118.

 

          Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или променa подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и фунционисање месних заједница на територији Општине.

 

Савет месне заједнице

Члан 119.

 

          Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.

Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.

Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.

Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;

4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;

5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Општине;

7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и непокретностима у јавној својини Општине на којима има право коришћења, управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине, и Статутом месне заједнице.

Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.

 

Распуштање савета месне заједнице

Члан 120.

          Савет месне заједнице може се распустити ако:

1) савет не заседа дуже од три месеца;

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.

Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.

 

Финансирање месне заједнице

Члан 121.

 

          Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

1)  средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос,

2)  донација и

3)  прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Општинско веће, у складу са одлуком о буџету Општине.

 

Поверавање послова месној заједници и

организовање рада управе у месним заједницама

 

Члан 122.

 

          Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1. овог члана полази се од значаја тих послова за задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана са одређеног подручја.

За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе,  посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама.

Послове из става 3. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује председник општине, на предлог начелника Општинске управе.

 

Стручна помоћ у обављању послова месне заједнице

Члан 123.

Општинска управа је дужна да месној заједници пружа помоћ у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.

 

Поступак за оцену уставности и законитости

 општег акта месне заједнице

Члан 124.

 

Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.

Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у Службеном листу општине Бела Црква.

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.

Указивање савету месне заједнице

 на предузимање одговарајућих мера

Члан 125.

 

          Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у “Службеном листу општине Бела Црква“.

Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.

      

VIII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ

 

Сарадња и удруживање Општине

 са општинама и градовима у земљи

Члан 126.

          Оп­шти­на, органи и службе Општине, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, удру­жу­је се и оства­ру­је са­рад­њу са другим оп­шти­на­ма и гра­до­ви­ма и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ра­ди њиховог оства­ри­ва­ња могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом.

Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова из надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу, установи и другој организацији чији је оснивач Општина.

Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом ради заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти послови заједнички се обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности.

 

Споразум о сарадњи

Члан 127.

          Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге организације, врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак иступања односно одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом.

Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана већином гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума.

 

Заједничко извршавање поверених послова

Члан 128.

          Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом, предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.

Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном или више општина, односно са градом, заједнички обезбеди извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.

Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана достављања предлога.

Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује са једном, односно више општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим се уређује заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном за локалну самоуправу.

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања  сагласности Владе Републике Србије.

 

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације

Члан 129.

Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, односно са градом, може се предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организаације.

У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општине заједно са надлежним органом другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом.

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у складу са законом.

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму послова које за Општину обавља заједнички орган.

 

Уступање послова другој општини, односно граду

Члан 130.

Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје надлежности другој општини, односно граду.

Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове, обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених послова.

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у складу са законом.

Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање одговорна је Општина.

 

Престанак важења споразума о сарадњи

Члан 131.

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине или друге јединице локалне самоуправе учеснице споразума.

Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније шест месеци пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о томе обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу.

Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев Општине престаје да важи само у делу који се односи на Општину.

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе других држава

Члан 132.

Општи­на мо­же да оства­ру­је са­рад­њу у областима од заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом.

Од­лу­ку о са­рад­њи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и гра­до­ви­ма до­но­си Скуп­шти­на оп­шти­не, уз сагласност Владе Републике Србије.

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине или лице које он овласти.

Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на снагу после прибављања сагласности Владе Републике Србије.

 

 

Удруживање у асоцијације градова и општина

Члан 133.

Оп­шти­на мо­же би­ти оснивач или при­сту­па­ти асо­ци­ја­ци­јама гра­до­ва и оп­шти­на, ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса.

Општина оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.

 

Сарадња са удружењима и другим организацијама

Члан 134.

          Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу Општине и њених грађана.

 

Учешће у европским интеграцијама

Члан 135.

Општина у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије.

 

 

IX.  ЗА­ШТИ­ТА  ЛО­КАЛ­НЕ СА­МО­У­ПРА­ВЕ

Заштита права Општине

Члан 136.

За­шти­та пра­ва Оп­шти­не обез­бе­ђу­је се на на­чин и по по­ступ­ку утвр­ђе­ном зако­ном.

 

Покретање поступка за оцену уставности и законитости

Члан 137.

          Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу.


Право жалбе Уставном суду
Члан 138.

          Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине.

 

Локални омбудсман

Члан 139.

У Оп­шти­ни се установљава локални омбудсман.

Локални омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда учињених од стране Општинске управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина; контролише рад Општинске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди општих аката Општине.

     Локални омбудсман може имати једног или више заменика. Локални омбудсман има најмање једног заменика који је задужен за област мањинских права. На предлог локалног омбудсмана Скупштина општине одлучује о установљењу, броју заменика и подручју њиховог рада, као и о избору заменика.

Самосталност и независност

Члан 140.

Локални омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и статута Општине.

У свом деловању локални омбудсман се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Одлуком Скупштине општине ближе се уређују начин обраћања локалном омбудсману и правила поступања и рада локалног омбудсмана.

 

 

Поступање локалног омбудсмана

Члан 141.

О појавама незаконитог и неправилног рада Општинске управе и јавних служби које врше јавна овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше права или интереси грађана, локални омбудсман упозорава ове органе и службе, упућује им критике, даје препоруке за рад, иницира покретање поступака за отклањање повреда права и о томе обавештава јавност.

У домену заштите људских и мањинских права, локални омбудсман:

1)   прати остваривање људских и мањинских права и даје препоруке за унапређење остваривања људских и мањинских права;

2)   прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и права на локалну самоуправу;

3)   саставља годишњи извештај о остваривању људских и мањинских права;

4)   обавештава ширу јавност о кршењу људских и мањинских права;

5)   прима и испитује представке које се односе на повреду људских и мањинских права;

6)   посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права;

7)   иницира покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима у случају кршења људских права;

8)   организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и кампања информисања јавности о питањима значајним за остваривање људских и мањинских права;

9)   иницира и подстиче образовање о људским и мањинским правима;

10)обавља и друге послове утврђене законом, статутом и одлуком Скупштине општине.

У обављању својих надлежности локални омбудсман сарађује са локалним омбудсманима у другим јединицама локалне самоуправе, као и са Заштитником грађана у Републици и са Покрајинским омбудсманом и његовим канцеларијама.

 

Избор локалног омбудсмана

Члан 142.

Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Предлог за избор локалног омбудсмана подноси одборничка група, најмање једна трећина одборника или радно тело Скупштине општине које обавља послове у вези са кадровским питањима.

Локални омбудсман се бира на период од пет година и може поново бити биран.

За локалног омбудсмана може бити бирано лице које, поред општих услова за стицање бирачког права (држављанство, пунолетство, пословна способност, пребивалиште на подручју Општине), има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, има најмање пет година радног искуства у струци, професионално искуство на пословима у области заштите људских и мањинских права, ужива морални интегритет и није кривично осуђивано нити се против њега води кривични поступак.

Локални омбудсман не може бити члан политичке странке и не може обављати ниједну јавну функцију нити било коју професионалну делатност.

 

Разрешење локалног омбудсмана

Члан 143.

Локални омбудсман се разрешава дужности пре истека мандата ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора, ако не обавља послове из своје надлежности на стручан, непристрасан, независан и савестан начин или се налази на положајима (функцијама), односно обавља послове који су неспојиви са положајем локалног омбудсмана.

Образложени предлог за разрешење локалног омбудсмана може поднети одборничка група или најмање једна трећина одборника.

О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

На разрешење заменика локалног омбудсмана сходно се примењују одредбе о разрешењу локалног омбудсмана.

 

 

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 144.

Локални омбудсман доставља годишњи извештај Скупштини општине.

Ако процени да је то потребно због разматрања одређених питања, локални омбудсман може Скупштини општини достављати и ванредне извештаје.

Скупштина општине разматра извештаје локалног омбудсмана на првој наредној седници.

 

Право присуствовања седницама Скупштине општине

 и њених радних тела

Члан 145.

Локални омбудсман има право да присуствује седницама Скупштине општине и радних тела Скупштине општине, као и да учествује у расправи када се разматра извештај о раду Општинске управе, односно расправља о питањима из његове надлежности.

 

Средства за рад локалног омбудсмана

Члан 146.

Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.

 

 

Савет за међунационалне односе

Члан 147.

 

Савет за међунационалне односе је самостално радно тело које чине представници српског народа и националних мањина, у складу са законом.

 

Савет за међунационалне односе (у даљем тексту: Савет) разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Општини, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.

Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у општини.

 

Избор и састав Савета

Члан 148.

Скупштина општине бира чланове Савета међу истакнутим припадницима српског народа и националних мањина.

Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине.

Представнике у Савету могу имати припадници српског народа и националних мањина са више од 1% учешћа у укупном броју становника у Општини.

Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу национални савети националне мањине, а чланове Савета који су припадници националних мањина који немају национални савет националне мањине и чланове српске националности, предлаже радно тело Скупштине општине које обавља послове у вези са кадровским питањима.

Начин предлагања и избора чланова Савета треба да обезбеди равномерну заступљеност припадника српског народа и националних мањина, с тим да ни српски народ, нити једна национална мањина не може имати већину чланова Савета.

Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се бира.

Мандат чланова Савета траје три године и тече од тренутка избора у Скупштини општине.

Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета уређују се одлуком Скупштине општине, која се доноси већином гласова од укупног броја одборника.        

 

Начин одлучивања Савета

Члан 149.

Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине, која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.

Скупштина општине и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.

Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета.

Пословником Скупштине општине ближе се уређује положај Савета у поступку доношења општинских одлука и других правних аката.

 

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 150.

Савет подноси Скупштини општине шестомесчни извештај о свом раду.

Савет подноси Скупштини општине годишњи извештај о стању у области националне равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији Општине. Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за остваривање и унапређење националне равноправности.

Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини општине ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина општине тражи такав извештај од њега.

 

Заштита права припадника српског народа

 и националних мањина

Члан 151.

Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањина представљених у Савету и право да под истим условима пред Управним судом покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине општине са Статутом.

 

Пословник о раду Савета

Члан 152.

Савет доноси пословник о раду.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши Општинска управа.

 

Средства за рад Савета

Члан 153.

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.

 

 

 

 

X.  АК­ТИ ОП­ШТИ­НЕ 

Акти Општине

Члан 154.

У вр­ше­њу по­сло­ва из своје надлежности Оп­шти­на до­но­си од­лу­ке, пра­вил­ни­ке, на­ред­бе, упут­ства, ре­ше­ња, за­кључ­ке, пре­по­ру­ке и дру­ге по­треб­не ак­те.

Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је законом предвиђено да одлуку доноси други орган Општине.

 

Хијерархија аката Општине

Члан 155.

Од­лу­ке и оп­шти ак­ти Скуп­шти­не оп­шти­не мо­ра­ју би­ти са­гла­сни са за­ко­ном и овим ста­ту­том.

Ак­ти пред­сед­ни­ка Оп­шти­не и Оп­штин­ског ве­ћа мо­ра­ју би­ти са­гла­сни са за­ко­ном, овим ста­ту­том, од­лу­ка­ма и оп­штим ак­ти­ма Скуп­шти­не оп­шти­не.

Ак­ти Оп­штин­ске упра­ве мо­ра­ју би­ти са­гла­сни са за­ко­ном, овим ста­ту­том, од­лу­ка­ма и оп­штим ак­ти­ма ор­га­на Оп­шти­не.

 

Предлагање прописа и других општих аката

 Скупштине општине

Члан 156.

 

Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине општине имају: сваки одборник Скупштине општине, радно тело Скупштине општине, Општинско веће и грађани путем грађанске иницијативе.

 

Објављивање и ступање на снагу

општих аката

Члан 157.

Оп­шти ак­ти ор­га­на Оп­шти­не об­ја­вљу­ју се у „Слу­жбе­ном листу оп­шти­не Бела Црква“.

Ак­ти из ста­ва 1. овог чла­на сту­па­ју на сна­гу осмог дана од да­на об­ја­вљ­и­ва­ња, осим ако до­но­си­лац у по­ступ­ку до­но­ше­ња не утвр­ди да по­сто­је нарочито оправ­да­ни раз­ло­зи да исти сту­пи на сна­гу и ра­ни­је.

Оста­ли ак­ти Општине об­ја­вљу­ју се у „Слу­жбе­ном листу оп­шти­не Бела Црква“ ка­да је то тим ак­ти­ма пред­ви­ђе­но.

           Акти из ст. 1. и 3. овог члана равноправно се објављују и на језицима и писмима који су у службеној употреби на територији Општине.

 

XI. ТУ­МА­ЧЕ­ЊЕ,  ДО­НО­ШЕ­ЊЕ И ПРО­МЕНА СТА­ТУ­ТА

 

Аутентично тумачење Статута

Члан 158.

Аутен­тич­но ту­ма­че­ње Статута доноси Скуп­шти­на оп­шти­не на пред­лог надлежног радног тела Скупштине општине.

 

Поступак за промену или доношење Статута

Члан 159.

Пред­лог за до­но­ше­ње или про­ме­ну Ста­ту­та оп­шти­не мо­же под­не­ти нај­ма­ње 5% грађана са бирачким правом на територији Оп­шти­не, тре­ћи­на од­бор­ни­ка, пред­сед­ник Оп­шти­не и над­ле­жно рад­но те­ло Скуп­шти­не оп­шти­не.

Пред­лог се под­но­си у пи­са­ном об­ли­ку са обра­зло­же­њем.

О пред­ло­гу из става 1. овог члана Скуп­шти­на од­лу­чу­је ве­ћи­ном гла­со­ва од укуп­ног бро­ја од­бор­ни­ка.

Ако Скуп­шти­на оп­шти­не од­лу­чи да се при­сту­пи до­но­ше­њу или про­ме­ни Ста­ту­та оп­шти­не, истим актом од­ре­ђу­је Коми­си­ју за из­ра­ду на­цр­та статута, односно одлуке о про­ме­ни Ста­ту­та оп­шти­не, одређује њене задатке и рок за израду нацрта.

Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Општинско веће већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.

О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на начин и у року који одреди Општинско веће.

Општинско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог статута, односно одлуке о промени статута, већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа. Приликом утврђивања предлога статута, односно одлуке о промени статута, Општинско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.

Скуп­шти­на општине усва­ја статут, односно одлуку о про­ме­ни Ста­ту­та већином гла­со­ва од укуп­ног бро­ја од­бор­ни­ка.

 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗА­ВР­ШНЕ ОД­РЕД­БЕ

 

Усклађивање прописа Општине

 са овим статутом

Члан 160.

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од шест месеци  од дана ступања на снагу овог статута.

Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом.

Доношење прописа Општине

 на основу овог статута

Члан 161.

Одлуке на основу овог статута Скупштина општине донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог статута.

 

 

Доношење планских докумената

у складу са овим статутом

Члан 162.

Скупштина општине донеће План развоја Општине најкасније до 1.1.2021. године.

Скупштина општине донеће Средњорочни план у складу са законом који уређује плански систем РС, почев од средњорочног плана за 2021. годину.

Важећи документи јавних политика ускладиће се са законом из става 2. овог члана, приликом првих измена и допуна тих докумената.

 

Одложена примена појединих одредаба

 овог статута

Члан 163.

Члан 66. у делу који се односи на постављење помоћника председника Општине, примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог статута.

Члан 67. став 1. у делу који се односи на број чланова Општинског већа, примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог статута.

Члан 112. став 1. тачка 2), која се односи на спровођење обавезног поступка јавне расправе за планирање инвестиција у одлуци о буџету,  примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету за 2019. годину.

 

Престанак важења Статута

Члан 166.

Да­ном сту­па­ња на сна­гу овог ста­ту­та, пре­ста­је да ва­жи Ста­тут оп­шти­не Бела Црква („Слу­жбе­ни лист оп­шти­не Бела Црква “,  број 8/08, 1/09, 3/10, 4/14, 9/16 и 4/18).

 

Ступање на снагу

Члан 167.

Овај ста­тут сту­па на сна­гу осмог да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у „Слу­жбе­ном листу оп­шти­не Бела Црква “.

 

 

 

прилог уз документ за јавну расправу

 

 

 

ОБЈАВЉЕНО РАДИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА  ДАНА 30.11.2018. ГОДИНЕ

 

Подели ово:

Архиве