ИНФОРМАТОР О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА И ПОСТУПAK КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ

Закон о туризму и Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај прописали су да заинтересовани грађани могу категорисати кућу, стан, апартман, собу или сеоско туристичко домаћинство за издавање туристима.
Поступак категоризације почиње подношењем захтева за одређивање категорије куће, стана, апартмана, собе или сеоског туристичког домаћинства:

1. Захтев за одређивање категорије куће, стана, апартмана, собе или сеоског туристичког домаћинства (највише 30 лежајева) подноси физичко лице.

2. Захтев се подноси на одговарајућем обрасцу Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове. Образац захтева се може преузети у Услужном центру зграде општине Бела Црква (ул. Светозара Милетића бр. 2, Бела Црква) од 7:00 до 15:00 часова или на овом сајту. Уз сам захтев попуњавају се и Изјава о испуњености стандарда за разврставање у категорију, Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова које се прузимају заједно са захтевом.

3. Подносилац захтева је дужан да уплати таксе:

 

Општинска административна такса : Прималац Буџет Општине Бела Црква

Такса за захтев                                                          Такса за решење

Жиро рачун: 840-742251843-73                               Жиро рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97       53  209                                   Позив на број: 97      53  209

Износ: 250,00 динара                                                Износ: 500,00 динара

 

4. Уз попуњен образац захтева и доказ о извршеној уплати, потребно је доставити и следећа документа:
а) Доказ о власништву:

 • листа непокретности, оригинал или оверена фотокопија ( чији оригинал није старији од шест месеци);
 • уколико непокретност није укњижена – доставити оверену фотокопију уговора о купопродаји или откупу стана (не старије од шест месеци);
 • уколико угоститељ није власник објекта приложити Уговор о закупу.

б) фотокопију личне карте,
ц) фотокопију санитарне књижице у случају да се у објекат пружају услуге припремања и услуживања хране, пића и напитака.
Документа предати у Услужном центру зграде општине Бела Црква (шалтер 2 или 3), ул. Светозара Милетића бр. 2, Бела Црква.
Напомена: Захтев се подноси појединачно за сваку кућу, стан за одмор, односно собу, ако се у оквиру стамбене зграде издаје само једна соба, а за одређивање категорије собе за изнајмљивање у оквиру исте стамбене зграде, подноси је заједнички захтев за све собе. У захтеву се наводи и укупан број соба груписаних према категоријама које се траже.

 

5. Објекти се категоришу према условима у погледу уређења, опреме, и услуга које ти објекти морају испуњавати (обавезни елементи) и других услова којима располажу (изборни елементи).
Саставни део захтева за категоризацију је пријава изборних елемената са прописаним бројем бодова за сваки елемент који се пријављује. Збир бодова по свим изборним елементима за које се определи подносилац захтева мора одговарати прописном минималном броју бодова за категорију која се тражи. Бодови за изборне елементе налазе се у Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС“ бр. 83/2016 и 30/2017).

6. Испуњеност услова у погледу уређења, опреме и услуга прописаних за тражену категорију, као и услова у погледу пријављених изборних елемената утврђује Комисија за категоризацију коју је именовао Начелник општинске управе Бела Црква.
Подносилац захтева обавештава се усмено о датуму доласка Комисије за категоризацију. Комисија ради у присуству подносиоца захтева или лица које је он писмено овластио. Подносилац захтева или овлашћено лице, на захтев чланова Комисије даје потребне податке о објекту и обезбеђује услове за несметан рад Комисије, а нарочито: увид у све просторије објекта, увид у одговарајућу документацију као и пружање техничке помоћи члановима Комисије.

 

Комисија сачињава записник о чињеничном стању у погледу уређења, опреме и услуга по свим елементима и категоријама прописаним за категоризацију одговарајуће врсте објекта. На основу утврђеног чињеничног стања Комисија даје предлог за разврставање објеката у категорију за коју испуњава услове.

7. Категорија објекта одређује се решењем које доноси Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске  упаве Бела Црква, као надлежни орган, на предлог Комисије за категоризацију, у року од 30 дана од дана подношења захтева, са роком важности од 3 година.

8. На решење о категоризацији може се поднети жалба. Жалба се подноси Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор туризам, са седиштем у Београду, Булевар Краља Александра бр. 15 у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а жалба се подноси путем овог Одељења или непосредно другостепеном органу са таксом од 460,00 динара.

9. По извршеној категоризацији приватног смештаја потребно је:

 • потписати Уговор о пружању услуга смештаја у домаћинству са Туристичком организацијом Општине Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 2, Бела Црква, телефон 013/851-777  или неким од туристичких агенција регистрованих за обављање ове делатности,
 • потписан уговор се доставља Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове ради евидентирања уговора закљученог са поменутом организацијом,
 • обезбедити књигу гостију и пријаве за странце.

10. Власници категорисаних објеката приватног смештаја за издавање обавезни су:

 • да ради евидентирања Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, као надлежном органу, доставе копије свих уговора о издавању смештаја које су склопили (у року од 7 дана од дана склапања уговора),
 • да у смештајном објекту држе акт о одређивању категорије – решење Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,
 • да на улазу у сваку кућу, стан и собу која се изнајмљује туристима истакну прописану
  ознаку врсте категорије објекта за смештај
 • да одржавају просторије и опрему и пружају услуге према прописаним стандардима за
  категорију која им је одређена
 • да видно истакну ценовник услуга и придржавају се истих
 • да видно истакну износ боравишне таксе и придржавају се важеће Одлуке о боравишној такси
 • да видно истакну кућни ред у објекту за смештај и старају се да се кућни ред поштује;
 • да се старају о безбедности својих гостију
 • да у ценовницима и пропагандним публикацијама и другом писаном и јавном
  оглашавању, уз назив угоститељског објекта за смештај назначе одговарајућим бројем звездица категорију у коју су разврстани.

Правни акти од значаја за категоризацију и рад приватног смештаја су поред осталих и:

 • Закона о туризму (,,Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015 и 83/2018);
 • Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016);
 • Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС“, бр. 83/2016 и 30/2017);
 • Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Сл. гласник РС“, бр. 41/2010 и 48/2012);
 • Одлука о увођењу боравишне таксе на територији Општине Бела Црква („Сл. лист Општине Бела Црква“ бр. 4 од 12.05.2011. год.).

За додатне информације о категоризацији приватног смештаја, заинтересована лица се могу обратитит на следеће адресе:

Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
адреса: Бела Црква, ул. Светозара Милетића бр. 2,
тел: +381 (0) 13/851-224, е-маил: barbara.radosavljevic@gmail.com
радно време: радним данима од 7 до 15 часова

Туристичка организација Општине Бела Црква
адреса: Бела Црква,  ул. Пролетерска бр. 2,
тел: +381 (0) 13 851-777

е-маил: turizambc@gmail.com
радно време: радним данима од 7:00 до 15:00 часова

 

Захтев за категоризацију за физичка лица

Захтев за категоризацију правна лица

Собе:

Изјава о испуњености минимално техничких услова за собе

Изјава о испуњености санитарно хигијенских услова за собе

Изјава о испуњености стандарда за разврставање собе у категорије

Апартман:

Изјава о испуњености минимално техничких услова за апартман

Изјава о испуњености санитарно хигијенских услова за апартман

Изјава о испуњености стандарда за разврставање апартмана у категорије

Кућа:

Изјава о испуњености минимално техничких услова за кућу

Изјава о испуњености санитарно хигијенски услова за кућу

Изјава о испуњености стандарда за разврставање куће у категорије

Сеоско туристичко домаћинство:

Захтев за одређивање категорије сеоско туристичко домаћинство

Изјава о испуњености минимално техничких услова за сеоко туристичко домаћинство

Изјава о испуњености санитарно хигијенских услова за сеоско туристичко домаћинство

Изјава о испуњености стандарда за разврставање сеоко туристичког домаћинства у категорије

Престанак важења решења којим се угоститељски објекат разврстава у категорију

 На основу чл. 71. став 1,тачка 4 Закона о туризму (,,Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015) угоститељ може поднети захтев за престанак важења решења.

Захтев за престанак важења решења о категоризацији

 Захтев за издавање налепнице за ознаку категорије објекта

 У случају губитка налепнице за ознаку категорије објекта угоститељ подноси захтев за издавање нове.

Захтев за издавање налепнице за ознаку категорије објекта