Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Бела Црква
ОДЕЉЕНјЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број:501-23/2013-05
Дана:25.09.2013.године
Бела Црква
С.Милетића бр.2
тел.:013/851-224 лок. 112
e-mail: ekologijabc@gmail.com <mailto:ekologijabc@gmail.com

 

У складу са чланом 10. и 11. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник
РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Оделјење за урбанизам,
привреду и инспекцијске послове, објавлјује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност да је Оделјење за урбанизам, привреду и
инспекцијске послове донело одлуку да за ПРОЈЕКАТ – разводног гасовода средњег
притиска до 16 бар за мерно регулациону станицу широке потрошње (МРС ШП): Црвена
Црква, Врачев Гај и Банатска Паланка и дистрибутивних гасних мрежа у населјима: Чешко
Село, Црвена Црква, Врачев Гај, Банатска Паланка и Стара Паланка са кућним гасним
приклјучцима на животну средину-зона ,,југ“, на територији општине Бела Црква, носиоца
пројекта Предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса ЈП
,,СРБИЈАГАС“ Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, није потребна
процена утицаја на животну средину ( Решење број 501-23/2013-05 од
19.09.2013.године.)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од
дана његовог објавлјивања у средствима јавног информисања, преко овог оделјења.
Оделјење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква