Нацрт плана детаљне регулације за изградњу мотодрома „ Србија Ринг“

 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014.), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64 од 20 јула 2015 год.)

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 

оглашава

 

                                                           ЈАВНИ УВИД

У

 

Нацрт плана детаљне регулације за изградњу мотодрома „ Србија Ринг“  Бела Црква, са извештајем о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину

 

 Jавни увид у планско решење биће омогућено  од 29. септембра до 29.октобра, 2016. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта  www.belacrkva.rs.

 

Jавна презентација Плана , биће одржана 19. октобра  2016. године, у великој сали општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева бр.2,  у 12. часова.

 

Све примедбе и сугестије, у току јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити преко писарнице  Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 29. октобра, 2016. године.

 

 Јавна седнице Комисије за планове, одржаће  се великој сали, у згради Општинске управе Бела Црква ,04. новембра 2016. у 12 часова.

У току јавне седнице комисије за планове, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред Комисијом за планове.

 1-1-izvod-iz-ppo-bela-crkva

1-2-postojeca-namena-povrsina

2-1-kat-top-plan-sa-granicama

2-2-podela-na-karakteristicne-celine-i-zone

2-3-planirana-namena-povrsina

2-4-saobracajna-infrastruktura-regulacija-i-nivelacija

2-5-povrsine-javne-namene

2-6-plan-mreze-i-objekata-infrastrukture-sa-sinhron-planom

PDR-za-izgradnju-motodroma-“Srbija-Ring“-BCrkva-Nacrt.pdf

spu-pdr-motodroma-srbija-ring-na-ziv-sredinu

strateska-procena-uticaja-model

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве